gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Organisering og kontaktpersonar

Her kan du lese om samasetninga og oppgåvene til vassområdeutvalet og den administrative arbeidsgruppa i Ryfylke vassområde.

Ryfylke vassområdeutval
Vassområdeutvalet utgjer styringsgruppa for prosjektet har det overordna ansvaret for å leie og koordinere arbeidet, syte for nødvendig politisk avklaring og fastsette dei årlege rammene for aktivitetane.

Finnøy kommune Henrik Halleland  
Forsand kommune Bjarte Sveinsvoll Dagestad  
Hjelmeland kommune Bjørn Laugaland  
Gjesdal kommune Harald Bernt Dirdal  
Kvitsøy kommune Jon Kristian Sande  
Rennesøy kommune Eva Jakobsson Nestleiar
Rogaland fylkeskommune Trine Danielsen  
Rogaland fylkeskommune Lin-Veronica Jacobsen Leiar
Sauda kommune Geir Bjarne Tveit  
Strand kommune  Karl Stokka  
Suldal kommune Magne Langeland  
Odda kommune Nils Petter Rabbe  


Arbeidgruppa
Denne gruppa består av administrative fagfolk frå kvar av kommunane i vassområdet. Arbeidsgruppa skal mellom anna leggje til rette for saker som skal handsamast i vassområdeutvalet. Gruppa legg opp til å ha møter 3-4 gongar i året. Fleire av kommunane har berre mindre areal/utfordringar i vassområde og stiller på møte ved behov.

Odda kommune Torstein Backer-Owe
Sauda kommune Øyvind Ljung
Suldal kommune Ole Martin Dahle
Hjelmeland kommune Torborg Kleppa
Strand kommune Trond Leirflåt
Finnøy kommune Silke Ullrich
Rennesøy kommune Geir Helge Rygg
Forsand kommune Rune Idsøe
Gjesdal kommune

Gudrun Kristensen

Stavanger kommune Kristin Bringedal
Kvitøy kommune Anne Marit Eikeland
Vinje kommune Dorthe Huitfeldt
Bykle kommune Sigrid Bjørgum
Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavd Nono Dimby
Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavd Ørjan Simonsen
Sekretariat, Ryfylke vassområde Jarle Lunde


Vasskoordinator
Jarle Lunde er prosjektleiar i vassområdet. Arbeidet driftast frå vassregionen. 


Innspel?
Ønskjer du eller din organisasjon å gje innspel til vassforvaltninga kan du kontakte vasskoordinator eller ein av personane oppgitt ovanfor. 

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 26. juni 2017