gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Tiltaksanalyse for Ryfylke vannområde

Forslag til regional plan for vannforvaltning i Vannregion Rogaland og forslag til regionalt tiltaksprogram ble sendt på offentlig høring i perioden 1. juli-31. desember 2014. Høringsutkast er utarbeidet på grunnlag av bl.a. lokale tiltaksanalyser i vannområdene. 
Versjon 1 - 11. mars 2014.

Vedlegg: Tiltaksanalyse for Ryfylke vannområde

Lokale tiltaksanalyser fra vannområdene skal gi kommuner, sektormyndigheter, berørte interessenter, rettighetshavere og andre interesserte, innsyn i grunnlagsdokumentene til regional plan.

I Vannregion Rogaland er det utarbeidet 4 lokale tiltaksanalyser - ett for hver av vannområdene; Dalane, Haugalandet, Ryfylke og Jæren. Tiltaksanalysene er utarbeidet av sekretariatet for Vannregionmyndigheten på grunnlag av innspill fra sektormyndighetene og eksisterende kunnskap om vannet. 

Kort oppsummert om de viktigste tiltaksbehov som er registrert i vannområdet Ryfylke:
- Problemkartlegging
- Avbøtende tiltak for industriutslipp til fjorder
- Habitatforbedrende tiltak for fisk
- Forslag om prioritering enkelte kraftpåvirkedevassdrag for vilkårsrevisjon 

Publisert: 04. juni 2015 Sist oppdatert: 04. juni 2015