gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Opptak og presentasjonar frå seminaret Miljømål og tiltak i regulerte vassdrag

Seminaret var ein lekk i høyringa av vassforvaltningsplanen for Sogn og Fjordane. Verdien av godene til naturen og korleis finne balansen mellom bruk og vern vart debattert og presentert i innlegg frå fleire forskare. Seminaret la vekt på problemstillingar knytt til regulerte vassdrag, vassforskrifta og vilkårsrevisjonar. Presentasjonar og opptak frå seminaret er no tilgjengeleg.

Seminaret vart halde i Sogndal 18. november 2014 og arrangert av vassregionmynda for Sogn og Fjordane. I underkant av 70 deltakarar møtte opp på seiminaret. Deltakarar var representanat frå vassdragsregulantar, miljøorganisasjonar, kommunar, fylkeskommune og sektorstyresmaktar.
Påmeldte deltakarar

Program

Presentasjon og opptak

1 Forvaltningsplan og tiltaksprogram – høyring, Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Opptak

2 Miljømål og tiltak i regulerte vassdrag – forventningar til endelige planer, Jo Halvard Halleraker, Miljødirektoratet Opptak

3 Verdien av norsk vasskraft – opp mot miljømål og tiltak i forvaltningsplanane, Magne Fauli, Energi Norge Opptak

4 Verdien av naturens gode – korleis finne ballansen mellom bruk og vern? Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Opptak

5 ENØK tiltak i industrien, Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Opptak

6 Kraftutbygging i relasjon til andre interesser i kommunen, Ivar Kvalen, ordfører i Luster kommune Opptak

7 Trong for heilskapleg vassforvaltning og ny energipolitikk, Lars-Einar Torgilstveit, FNF Hordaland Opptak

8 Fornybarpolitikk – kor går vegen vidare? Audun Ruud, Sintef / Cedren Opptak

9 a Korleis forene kraftproduksjon og fisk i regulerte vassdrag Bjørn Barlaup, UniMiljø/ Cedren Opptak

9 b Korleis forene kraftproduksjon og fisk i regulerte vassdrag Bjørn Barlaup, UniMiljø/ Cedren

9 c Korleis forene kraftproduksjon og fisk i regulerte vassdrag Bjørn Barlaup, UniMiljø/ Cedren

10 Tiltak for innlandsfisk i regulerte vassdrag, John Anton Gladsø, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Opptak

11 Tilhøve mellom vassforvaltningsplan og vilkårsrevisjonar. Jan Sørensen, NVE Opptak

12 Vasskraftkonsesjonar som kan reviderast innan 2022 i Sogn og Fjordane, Jo Halvard Halleraker, Miljødirektoratet Opptak

13 a Prioriterte revisjonsvassdrag – kva inneber det? Astrid Løken, Statkraft SF Opptak

13 b Prioriterte revisjonsvassdrag - Aurlandsvassdraget Bjørn O. Dønnum E-CO Energi AS Opptak

14 Korleis vil vassforvaltningsplanen og tiltaksprogrammet påverke kraftprodusentane ? Ola Lingaas, SFE Produksjon AS Opptak

Publisert: 08. desember 2014 Sist oppdatert: 08. desember 2014