gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Organisering

Vassregion Vestlandet vart delt inn i Sogn og Fjordane vassregion og  Hordaland vassregion 1.1.2010. Sogn og Fjordane fylkeskommune er vassregionmynde for Sogn og Fjordane vassregion. Vassregionmynda er ansvarlig for å leie planprosessen for utarbeiding av ein vassforvaltningsplan for alt vatnet langs kysten, i vassdrag og grunnvatnet. Planen skal vere heilskapleg og sektorovergripande for vassregionen. Arbeidet er lovfesta i Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vassforskrifta). Vassregionen er delt i i vassområda Nordfjord, Sunnfjord, Ytre Sogn og Indre Sogn.  

Vassregionmynde Sogn og Fjordane fylkeskommune
Vassregionutvalet  

Leiar: Anders Ryssdal (Sp), Fylkestinget, Sogn og Fjordane fylkeskommune. 
Nestleiar Helen Hjertaas (Ap).
1. vara: Anne Kristin Lilleaasen (H), Fylkestinget, Sogn og Fjordane fylkeskommune
2. vara: Stein faleide Malkenes (MDG), Fylkestinget, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Medlemmer:
Alle kommuner, fylkeskommunene, statlige og regionale myndigheter, vannområdene

Arbeidsutvalet

Leiar: Anders Ryssdal (Sp), Fylkestinget, Sogn og Fjordane fylkeskommune. 
Vara for leiar: Helen Hjertaas (Ap).

Medlemmer:
Fylkeskommunene, statlige og regionale myndigheter, ein kommune frå kvart vassområda

Regional referansegruppe Private og allmenne interesser, samt berørte rettighetshavere
Publisert: 15. januar 2015 Sist oppdatert: 15. januar 2015