gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Oppstart av arbeid med forvaltningsplan

Varsel om oppstart av arbeid med forvaltningsplan for vannregion Troms. Høring av planprogram.

Vannregionmyndighet for vannregion Troms varsler med dette, iht. Plan og bygningsloven §8-3 om at arbeid med forvaltningsplan for vannregion Troms igangsettes.

Forvaltningsplanen for vannregion Troms skal sikre helhetlig beskyttelse og fremme bærekraftig bruk av vassdrag, kystvann og grunnvann. Forvaltningsplanen utarbeides i henhold til Forskrift om rammer for vannforvaltningen.

Last ned forslag til planprogram her.

Høringsbrevet

Merknader til planprogrammet sendes vannregionmyndigheten for Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 Tromsø, eller postmottak@tromsfylke.no innen 30. juni 2011 .

Spørsmål rettes til: Troms fylkeskommune v/ Bjørn Eirik Normann, tlf. 77788221, eller e-post: bjorn.normann@tromsfylke.no

Om forvaltningsplanen:
Ved høring av planprogrammet ønsker vi særlig innspill på følgende:

1. Er det tydelig hvordan arbeidet med vannforvaltningen skal gjennomføres?

2. Dekker planprogrammet de temaer som bør behandles i forvaltningsplanen?

3. Er det tydelig hvordan man kan delta i arbeidet og hvordan man kan finne informasjon?

4. Er det andre metoder for involvering/ medvirkning som bør benyttes?

5. Er høringspartenes interesser og behov tilstrekkelig representert og ivaretatt i arbeidet?

Formålet med den norske vannforskriften er å forbedre og bevare et godt vannmiljø og forhindre at vi forringer vannressursene for framtiden. Dette skal gjøres gjennom utarbeidelse av en forvaltningsplan med et tiltaksprogram som skal følges opp av ansvarlige kommuner og sektormyndigheter. For å få dette til må alle aktører og myndigheter i vannregionen samarbeide på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

Arbeidet skal munne ut i en forvaltningsplan som skal oppsummere det arbeidet som er gjort og beskrive hvordan man skal nå målene om en god økologisk tilstand i vassdragene og kystnære områder.

Publisert: 24. desember 2010 Sist oppdatert: 18. juni 2015