gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Organisering i vannområdene - opprettelse av vannområdeutvalg

Troms fylkeskommune ble fra 01.01.2010 vannregionmyndighet for Troms. Dette innebærer at fylkeskommunen har ansvaret for å koordinere arbeidet med vannforskriften og legge til rette for en god og oversiktelig prosess i fylket.

Vannforskriften er innført i norsk vannforvaltning. Dette medfører at alle vassdrag (inkludert grunnvann), fjorder og kystområder, inntil 1 nautisk mil utenfor grunnlinjen må kartlegges og analyseres. Det må også fastsettes miljømål og kvalitetskrav for disse områdene samt utarbeides tiltaksplaner og overvåkningsprogram. Målsetningen er godt økologisk potensial for alle vassdrag og fjordområder innen utgangen av 2021. Det legges opp til at alle berørte og alle interesserte skal kunne delta og påvirke prosessen gjennom tilgang på informasjon, medvirkning og dialog både når det gjelder fastsetting av miljømål, tiltaksprogram og overvåkning.

Vannregionmyndighet er nå i gang med arbeidet etter vannforskriften, med å opprette fem vannområdeutvalg i de gjenværende vannområdene i vannregionen og vi er nå inne i andre planperiode. Det vil si at arbeidet med en forvatningsplan med tilhørende tiltaksprogram som innebefatter de gjenværende fem vannområdene er i gang. Forvaltningsplanen vil fremmes som en regional plan for fylkestinget i løpet av 2015.

Vannregionmyndigheten har sendt ut et brev til kommunene, ordførere, rådmenn, vannregionutvalget og til regional referansegruppe, der det ble invitert til oppstartsmøter i vannområdene (se vedlagte brev). I brevet redegjøres behovet for å få på plass en organisering av arbeidet med vannforskriften på vannområdenivå i Troms.

Vannregionmyndigheten har nå avviklet møter i vannområdene Harstad – Salangen, Senja, Balsfjord – Karlsøy, Lyngen – Skjervøy og Nordreisa – Kvænangen. I disse vannområdene jobber vannregionmyndigheten, sammen med kommunene, nå med å konstituere vannområdeutvalg og kontaktpersoner for vannområdeutvalgene, samt med å finne løsninger til finansiering av prosjektlederstilling i forbindelse med vannforvaltningsarbeidet i vannområdene.

Troms fylke er delt inn i seks ulike vannområder og vannregionmyndigheten ønsker et samarbeid og en samordning med kommunene, slik at mye av planarbeidet etter vannforskriften i praksis vil kunne foregå lokalt i vannområdene. Hver enkelt kommune og andre aktører sitter på lokal kunnskap om tilstand og påvirkninger, som igjen gir gode muligheter til å utvikle lokale løsninger. Målsetningen for vannregion Troms er å ha et bredt regionalt og lokalt samarbeid. I hvert vannområde skal det opprettes et vannområdeutvalg med en lokal referansegruppe, og kommunene har et ansvar for å oppnevne medlemmer til utvalget.

Brev om oppstartsmøter i vannområdene

Publisert: 24. april 2011 Sist oppdatert: 18. juni 2015