gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Program for helhetlig vannforvaltning i vannregion Troms

For å sikre god vannkvalitet i vannforekomstene i fylket skal det lages regionale forvaltningsplaner. Fylkesmannen har nå meldt oppstart av dette planarbeidet og sendt utkast planprogram for arbeidet på høring. Høringsfristen er satt til 1. oktober 2007.

Som ledd i arbeidet med gjennomføring av EUs rammedirektiv for vann skal det nå gjennomføres planarbeid og tiltak for å beskytte, og om nødvendig forbedre miljøtilstanden i alt ferskvann, grunnvann, brakkvann og kystnært vann.
Vannregion Troms omfatter Troms fylke med små justeringer.  På bagrunn tilbakemeldinger på oppstartkonferanse i Tromsø 8. ferbruar og etterfølgende høring av oppsummeringsnotat har Fylkesmannen valgt å å starte planlegging i vannområde Bardu-/Målselvvassdraget-Malangen.
 
Fylkesmannen har nå sendt ut forslag til planprogram for dette arbeidet på høring. Planprogram viser hovedtrekkene i arbeidet fra 2007 til 2009.
 
Fylkesmannen ønsker bred medvirkning i arbeidet med å sikre god vannkvalitet i våre vannforekomster og håper å  få mange og konstruktive innspill til arbeidet.
Merknader bes sendt innen 1. oktober 2007
til postmottak@fmtr.no  eller til
Fylkesmannen i Troms, Vannregion Troms, Postboks 6105, 9291 Tromsø.
 
Kontaktpersoner hos Fylkesmannen:
Fagsjef Knut M. Nergård kmn@fmtr.no
Vassdragsforvalter Helge Huru hhu@fmtr.no
Overingeniør Per Kristian Krogstad pkk@fmtr.no
Fylkesskogmester Oddvar Brenna, obr@fmtr.no
Publisert: 24. april 2007 Sist oppdatert: 18. juni 2015