gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Bardu og Målselv- vannkraftkommuner med lakseførende vassdrag under press

Ordfører i Målselv, Helene Rognli, og ordfører i Bardu, Arne Nysted, er oppriktig bekymret for hvordan villaksstammen iBardu-Målselv-vassdraget vil takle et stadig voksende lakseluspress fra en økende havbruksnæring og hvordan vannføringen i de regulerte vassdragene påvirker elevenes økosystem. For friluftparadiset og forsvarskommunene Bardu og Målselv er det viktig med rent vann for å høste i naturen, sikre en god stamme av villaks for fremtidige generasjoner og sikre rent drikkevann både til befolkningen og som vertskommune for Forsvaret.

Vannregionmyndigheten i Troms avviklet i samarbeid med Bardu og Målselv kommune medvirkningsmøte for kommunene på Moen i Målselv den 16. september 2014.

Bardu-Målselv-vannområdet var med i pilotfasen for vannforvaltningsplaner for Norge i perioden 2010-2015. Både Bardu og Målselv etterlyser hvordan en skal håndtere de tiltakene som var foreslått i forrige forvaltningsplanperiode og som ikke er gjennomført. Der er behov for mer flomsikring og det er behov for utbedring for restaurering av en rekke vassdrag som følge av regulering til vannkraftproduksjon.

Re-populering av laksestammen i Salangen-vassdraget og tiltak for å kartlegge lokale stammer både av anadrom og stedsegen fisk i Bardu-Målselvvassdraget er oppgaver som man mener sentrale myndigheter bør få inn som tiltak i denne planperioden og som man bør vurdere tett dialog med kommunene i denne prosessen.

Troms bondelag var tilstede på møtet og de var svært opptatt av hvilke landbrukstiltak som var planlagt i vannforvaltningsplanen for Troms. De mener kommunene må jobbe mer med landbruk og at det må gjøres tilgjengelig midler fra sentralt hold for å tilrettelegge for landbruket som næringsvei iTroms.

Både i Målselv og Bardu er det tilbakemeldinger på en rekke mangler i vann-nett.no om forekomster som i dag krever særskilte tiltak og som bør være registrerte som egne vannforekomster. Samarbeid med Forsvaret mener kommunene er en oppgave for Vannregionmyndigheten for å få kartlagt og overvåket forurensingssituasjonen rundt Bardufoss flyplass, på de store skytefeltene og i forhold til øvingsvirksomhet generelt.

Elles var kommunene klare på at det var behov for større og langvarige fellesprosjektet – gjerne på fylkesnivå- for innsamling av grovavfall, oppryddinger av villfyllinger og felles kampanje/innsats mot private grunneiere som samler større mengder bilvrak og skrot som -med eller uten vilje - bryter forurensingsloven. Her ble Fylkesmannens Skrotnisseprosjekt(lenke til Skrotnisseprosjektet) fremholdt som et svært positivt tiltak som man ønsker videreført for å ta fatti problemet. Årsaken til at dette er aktuelt for vanndirektivet er at mange avdisse ulovlige fyllingene skjer ved og i vannforekomster og på sikt havner miljøgiftene fra bl.a. malingsprodukter, batterier og elektriske apparater ivannet.

Publisert: 10. november 2014 Sist oppdatert: 22. juni 2015