gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Karlsøy er bekymret for mulige miljøgifter fra skipskirkegården i Veggefjorden

Karlsøykommune er fiskeriavhengig og med 151 fiskere manntallsregistrert i kommunen ogflere større fiskeriforedlingsbedrifter er kommunen klare på at det er viktigst for Karlsøy å få frem behovet for å kartlegge risiko og vurdere tiltak for å rydde opp i forurensinger som truer produksjonen av ren sjømat fra regionen. Opprydding av skipskirkegården i Veggefjorden er en av disse tiltakene. Når det gjelder andre tiltak er kommunen også opptatt av å sikre rent drikkevann til innbyggerne og til fiskeindustrien i kommunen.

Vannregionmyndigheten i Troms avviklet i samarbeid med Karlsøy kommune medvirkningsmøte for kommunenepå kommunehuset på Hansnes den 17.11.2014.

Kommunen vet om en rekke områder hvor det antas at disse har et forurensingsrisiko ift. Vannforekomster bl.a. skipskirkegård iVeggefjorden og en del gamle fyllinger. Samtidig som kommunen gjerne vil at disse ryddes opp i – ser man også utfordringer i forhold til pålegg/tiltakbasert på vannforskriften/ vannforvaltningsplanen som kan bety at enkelte foretak/næringsdrivende må legges ned fordi disse tiltakene er for kostbare forforetakene.

I Karlsøy kommune har det oppstått en pågående konflikt mellom fiskenæringa og oppdrettsnæringa i forhold til allerede vedtatt plassering av oppdrettsanlegg av laksefisk i forhold til mulige konsekvenserfor fiskeriene i området. Dette preger den politiske debatten også i forhold til både kystplan Troms og vil gjøre det i forhold til vannforskriftsarbeidet. For Karlsøy er det derfor viktig at nabokommunens, Tromsø's satsing på oppdrett med politiske planer for svært stor økning i tiden fremover håndteres med hensyn til bærekraftig utvikling i forhold til resipienter, naturmangfoldlovgiving og påvirkning av fiskeriene i området.

Det ble underveis som man gikk gjennom databasen www.vann-nett.no også påpekt flere feil i stedsnavn i vann-nett.

Det er også ønskelig at det fremsettes krav i vannforvaltningsplanen for hvordan man i forhold til kommunal forvaltningsbehandler eventuelle påvirkninger av større vindparkutbygginger: for eksempel utarbeides en mal for hva kommunen kan kreve av vilkår for tillatelse tiltiltaket/reguleringsbestemmelser med bakgrunn i vannforskriften.

Ellers ønsker Karlsøy kommune en mer grundig og detaljert gjennomgang av hele kommunen i denne planperioden for å avdekke eventuelle andre utfordringer som kommunen har i forhold til vannforvaltningsarbeidet i kommunen. Det er behov for en grundig kartlegging ogvurdering av drikkevannskildene i hele kommunen- spesielt for Vannareidet med hensyn til muligforurensing.

Publisert: 22. november 2014 Sist oppdatert: 22. juni 2015