gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Krav om at gjenoppbygging av lokale laksestammer må prioriteres i vannforvaltningsarbeidet i Troms!

Gjenoppbyggingen og tilrettelegging for bevaring av laksestammene i disse elvene et av de viktigste vannmiljøsaker for ordførerne Erling Bratsberg fra Lavangen og Sigrun Wiggen Prestbakmo fra Salangen.

Vannregionmyndigheten i Troms avviklet i samarbeid med Lavangen kommune medvirkningsmøte for Lavangen og Salangen kommune på Tennevoll den 18. august 2014. Ordførerne uttrykte i møtet stor bekymring for at de nesten utryddede lokale laksestammene i Spansdalselva og Salangselva ikke var prioriterte i tiltaksprogrammet til vannregion Troms.
Ordfører i Salangen påpekte at for Salangen kommune var dette en viktig sak fordi dette Salangselva var stedet hvor en først påviste at laksen –etter opptil flere års næringsvandring ute i havet- vender tilbake til elven hvor den ble klekket for å gyte. Dette gjør at nettopp her bør det være svært viktig å få restaurert den utrydningstruede laksestammen.

I tillegg har Salangselva og fritidsfisket her dannet grunnlaget for kommunens store reiselivssatsing, sommerarrangementet Millionfisken, og dermed mye næringsaktivitet tilknyttet fritidsfiske i Salangselva og Sagfjorden.

For Lavangen kommune ble det fremholdt at Spansdalselva som renner fra helt fra det uberørte høyfjellet og som fylles på med en rekke høye og vakre fosser på vei til sjøen. Henrikafossen eller Brudssløret er utrolig vakker med sitt høye fall, og ellers bukter elva seg med dramatiske og vakre strykfosser ned gjennom den canyon-aktige Spansdalen, og ut i den idylliske Lavangsfjorden. Elva er viktig både for økosystemene i dalen, preger landskapet og er en fantastisk rekreasjonsarena for befolkningen.

Spansdalselva var tidligere kjent som en god lakseelv, men de siste årene er det svært lite fisk å få. Ordføreren i Lavangen mente det er et kritisk behov for å få kartlagt av hva som er igjen av anadrom fisk og se på hva som kan gjøres for å få denne tilbake. Slik prosjektet vurderer de fremlagte opplysningene fra kommunen må det iverksettes restaurering av deler av elva for å få laksen tilbake.

Begge kommunene har stor interesse av grønt reiseliv og det er helt klart at det er viktig for kommunene å ta vare på vannressursene i kommunene. Ellers var særlig Lavangen opptatt av at registreringen i databasen:vann-nett.no var mangelfull da en rekke større fjellvann som er påvirket av menneskelig aktivitet ikke er registrert inn som egne vannforekomster. Det ble vist til en rekke eksempler på dette og prosjektleder lovet å ta det opp med Fylkesmannen i Troms som har ansvaret for denne delen av prosjektet.

Elles var kommunene klare på at det var behov for større og langvarige fellesprosjekt – gjerne på fylkesnivå- for innsamling av grovavfall, oppryddinger av villfyllinger og felles kampanje/innsats mot private grunneiere som samler større mengder bilvrak og skrot som -med eller uten vilje - bryter forurensingsloven. Her ble Fylkesmannens Skrotnisseprosjekt(lenke til Skrotnisseprosjektet)fremholdt som et svært positivt tiltak som man ønsker videreført for å ta fatti problemet. Årsaken til at dette er aktuelt for vanndirektivet er at mange avdisse ulovlige fyllingene skjer ved og i vannforekomster og på sikt havner miljøgiftenefra bl.a. malingsprodukter, batterier og elektriske apparater i vannet.

Publisert: 10. november 2014 Sist oppdatert: 22. juni 2015