gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Kvæfjord- grønn kommune med utfordrende vannkvalitet?

Rent vann - basis for jordbruksproduksjon, beitebruk i utmark og produksjon av laks i fjorden. Ordfører Torbjørn Larsen med administrasjonen i kommunen er svært opptatt av at kommunen bør få hjelp for å lage en god og fremtidsrettet vannforvaltningsplan for regionen og fylket slik at man beholder disse naturgitte fortrinnene for fremtidige generasjoner.

Vannregionmyndigheten i Troms avviklet i samarbeid med Kvæfjord kommune medvirkningsmøte kommunen Borkenes den 22. august 2014.

Kvæfjord er en landbrukskommune hvor produksjon av ren mat er en viktig næringsvei. Ren mat krever rent vann. Forurenset vann vil ramme landbruksproduksjonen ved at farlige stoffer overføres fra miljøet og inn i jordbær, melk og kjøtt.

Beitebruk i utmark krever at drikkevannet i bekker og vassdrag som beitedyrene drikker av må være rene. Dette er ingen selvfølge med stadig mer utstrakt bruk av utmark til ulike formål og krever at kommunentenker fremover for å sikre at dette opprettholdes.

Økende forurensing av miljøgifter kan reduseres og er noe som kommunen kan bidra til gjennom å øke bevisstheten til egen befolkning - men både opprydding av gamle synder og en generell reduksjon av utslippene franye stoffer krever et regionalt og nasjonalt samarbeid.

Kvæfjord kommune er svært avhengig av en bærekraftig bruk av fjorden for en stadig viktigere havbruksnæring- særlig i Gullesfjorden. Indre deler av Kvæfjord, mellom Borkenes, Kveøya og inn motVik er sterkt påvirket vedat utslipp av organisk materiale brytes ned og forbruker oksygen i bunnvannet.

Hvor dette materialet kommer fra er usikkert; det kan skyldes utslipp fra kommunalt renseanlegg, avrenning fra landbruk eller gamle synder fra den tidensildoljefabrikken på Borkenes var i drift og hadde en del utslipp av graks ifjorden - men dette er usikkert.

Rundt den gamle fergekaia i sentrum av Borkenes er det også forurenset sjøbunn etter tidligere tiders verksted-drift,samt kommunalt avfallsdeponi. Det er behov for en mer omfattende kartlegging av kildene til organisk belastning i fjorden- spesielt i Gåra/Vik-området med tanke på at fjorden har begrenset bæreevne for organisk materiale.

I tillegg gav Kvæfjord tilbakemelding på en rekke mangler ivannforekomster som i dag krever særskilte tiltak og som bør være registrertesom egne vannforekomster. Ellers var kommunen klar på at det var behov for mer informasjon og kompetanse for å kunne bidra er aktivt i prosessen med vannforvaltningsplanen. Når det gjaldt kartlegging og overvåking har man et stort behov for å få en mer grundig og detaljert gjennomgang av de ulike problemstillingene i Kvæfjord kommune før en iverksetter tiltak- spesielt med tanke på landbruk og havbruk.

Publisert: 10. november 2014 Sist oppdatert: 22. juni 2015