gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Rent hav- en forutsetnings for marin verdiskaping i Kvænangen

Kvænangen kommune er en kommune med en fantastisk natur som gir rom for ulik bruk– tilgang til anadrom fisk, vilt og bær er en viktig forutsetning for livskvalitet og befolkningen største kilde til rekreasjon samtidig som den er viktig som tradisjon i Kvænangen kommune. I tillegg er kommunen avhengig av havbruksnæringen og de tradisjonelle fiskerier – det å produsere ren sjømat krever et rent hav.

Vannregionmyndigheten i Troms avviklet i samarbeid med Kvænangen kommune medvirkningsmøte kommunen i Burfjord den 9. september 2014. Ordfører uttrykte i møtet stor bekymring for at overvåkning og miljøforskning i fjordene ikke hadde større prioriterte i tiltaksprogrammet for vannregion Troms.

Kvænangen kommune er svært avhengig av en bærekraftig bruk av fjorden for en stadig viktigere havbruksnæring. Slik kommunen ser det er det viktig å få på plass mer kunnskap om lokale miljøforhold i fjorden for å kunne vurdere om man forvalter fjorden bærekraftig ved behandling av nye og endring av eksisterende tillatelser.

I tillegg gav Kvænangen tilbakemelding på en rekke mangler i vannforekomster som i dag krever særskilte tiltak og som bør være registrerte som egne vannforekomster. Navngivingen i vann-nett.no virker fremmedgjørende; et eks. er at for eksempel Kjækanelva er kalt for "Kvænangsbotn øst bekkefelt"– elven er en drikkevannskilde og kandidat til småkraftverk og ligger ikke i Kvænangsbotn.

Kvænangen er også veldig interessert i tiltak som avhjelpermer ekstreme værforhold med mye og kraftig nedbør og påfølgendeflomsituasjoner. Kommunen mener også at overvåkning av tre gamle gruver som haravrenning til vannforekomster i kommunen er en viktig oppgave og atvannregionmyndigheten fører kartlegging og overvåkning av disse opp som tiltak.

En rekke elver i Kvænangen har vært kjent som rike anadromfiskeelver, men nå er det svært litefisk å få i en rekke av disse. Det ble opplyst at tilstanden i elva endret segetter kraftutbygging på 50- , 60 og 70 tallet. En annen årsak kan væreavrenning av bl.a. kobber fra gamle gruver. Kommunen ønsker særlig disse nedlagte gruvene gjennomgått og kartlagtgrundigere med hensyn til mulig forurensing. En av deltagerne i medvirkningsmøtet mente deter kritisk behov for å få kartlagt av hva som er igjen av anadrom fisk og se påhva som kan gjøres for å få denne tilbake.

Elles var kommunene klare på at det var behov for større oglangvarige fellesprosjektet – gjerne på fylkesnivå- for innsamling avgrovavfall, oppryddinger av villfyllinger og felles kampanje/innsats motgenerell forsøpling.

Publisert: 10. november 2014 Sist oppdatert: 22. juni 2015