gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Rent vann = næringsutvikling i Kåfjord, Skjervøy og Storfjord

I nord-Troms er det svært viktig at kravet om revisjon av gamle kraftkonsesjoner gjennomgås og at nye miljøkrav hensyntas i denne prosessen. I tillegg er det veldig viktig for kommunen at friluftsinteressene ivaretas – tilgang til anadrom fisk og vilt og bær er en viktig forutsetning for livskvalitet og befolkningen største kilde til rekreasjon samtidig som den er viktig som kulturbærer. For dette vannområdet er også bærekraftig forvaltning av fjordene i forhold til oppdrett og kystfiskerier en viktig problemstilling.

Vannregionmyndigheten i Troms avviklet i samarbeid med Kåfjord, Skjervøy og Storfjord kommune medvirkningsmøte i Kåfjord den 11. september 2014.

Kåfjord, Skjervøy og Storfjord kommune mener det er svært viktig at Vannregionmyndigheten arbeider aktivt sammen med kommunene i nord-Troms - spesielt med tanke på kartlegging og overvåking- men spesielt har befolkningen fokus på vannkraftproduksjon og den reguleringen av store og viktige vassdrag i kommunene på 50- og 60 tallet. I denne sammenhengen er revisjonsprosessen for å se på vilkårene for de ulike vassdragene viktig.

En rekke elver i Storfjord har vært kjent som rike anadromfiskeelver, flere av disse er angrepet av lakseparasitten Gyrodactulus salaris og er kommet med i den nasjonalebekjempelsesprogrammet. Her mener kommunen at det er for lite dialog mellom kommunen og sektormyndighetene om planlagte tiltak. Der er dessuten en rekke vannforekomster som har ulike påvirkninger som burde være registrerte som egne vannforekomster i www.vann-nett.no fordi man ønsker tiltak i form av kartlegging og overvåkning av disse.

For Kåfjordelva er det viktig å få kartlagt potensiell påvirkning av tidligere gruvevirksomhet. Her mener kommunen at det bør være med et tiltak som skal kartlegge og gjennomgå denne grundigere med hensyn til mulig forurensing.

For Skjervøy er det primært Skjervøy havn og kartlegging av denne- samt å sikre en bærekraftig forvaltning av ressursene i forhold til havbruksnæringen som er i fokus.

Elles var kommunene klare på at det var behov for økt fokus på forsøpling i vannområdet- spesielt er det en utfordring med at tidligere ordning med innsamling av landbruksplast opphører.

Publisert: 10. november 2014 Sist oppdatert: 22. juni 2015