gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Senjakommunene ønsker konsekvensutredninger av nye tiltak i kystsonen

Kommunene Tranøy, Berg og Torsken er ikke enige med Fylkesmannen i Troms og Fiskeridirektoratet som i at kystvannsforekomstene rundt Senja har fått status «ingen risiko» i Vanndirektivarbeidet. Kommunene påpeker en rekke problemstillinger i disse vannforekomstene som ikke er hensyntatt i denne vurderingen. Ordføreren i Berg, Guttorm Nergård, påpekte spesielt at en fra Bergsfjorden har mottatt en rekke bekymringsmeldinger om deformert fisk og at der er konkret mistanke om forurensing fra tidligere deponier fra gruvedriften noe som en mener krever en større miljøundersøkelse i fjorden.

Vannregionmyndigheten i Troms avviklet i samarbeid med Tranøy, Berg og Torsken kommuner medvirkningsmøte for kommunene på kommunehuset i Vangsvik den 13.11.2014.

For fiskeriavhengige kommuner er behovet for mellomlagring av fisk som råstoff tilferskfiskproduksjon veldig viktig fordi de genererer lokale arbeidsplasser på land. Eventuelle konflikter med lakseoppdrett om lokaliteter er derfor en aktuell problemstilling i disse kommunene og noe man mener er en overordnet regional oppgave å utrede.

Kommunene mente også at de fremlagte planer om å utnytte større deler av Vågsfjorden, Solbergfjorden og sørvestsiden av Senja (Bjarkøy- mot Steinavær) til lakseoppdrett (foreslått i fremlagt forslag til Kystsoneplan for regionen; Kystplan Troms) bør konsekvensutredes i i et helhetlig perspektiv før man tillater etablering; spesielt av hensyn til lokale fiskefelt og viktige innsigs- og gyteområder for villfisk i disse områdene.

Behov for mer grundige undersøkelser i fjorder hvor det er kjente miljøproblematikk for eksempel Bergsfjorden og dumpingsområdene i Solbergfjorden er helt nødvendig slik at man får en status på disse i denne planperioden og er i stand til å vurdere behov for tiltak i neste planperiode i de aktuelle områdene.

Gjennom møtet fikk man avdekket et stort behov for en mer detaljert kartlegging ogvurdering av lokale problemstillinger i kommunen; villfyllinger, forurensing av privat grunn ved opphoping av farlig avfall, kartlegging generelt av risiko for forurensing til vannforekomster. Et eks. som ble trukket frem er at det på fjellet mellom Tranøy/Torsken finnes både oljefat og ikke nedbrytbart material som ble forlatt for mange år siden av en tiltakshaver.

For befolkningen er det et stort behov for mer kunnskap om vannforekomstene som brukes mye til rekreasjonsformål i kommunen-for eksempel ser man at der er behov for mer kunnskap om Kvernelva i forhold til anadrom fisk og vandring samt å se på konsekvensene av planlagt tiltak med fylling gjennom vassdraget pga. rassikring av fylkesvei.

Kommunenemente også at de hadde fått for liten kunnskap om vanndirektivet og mulige konsekvenser av vannforvaltningsarbeidet i forhold til å kunne delta og bidra mer aktivt. Kort tid til høringsfristens utløp gjør også at de tar forbehold i forhold til hva de klarer å få med.

Publisert: 13. november 2014 Sist oppdatert: 22. juni 2015