gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Skånland- isbadeplass med utfordringer med vannkvalitet?

Rent vann på Isbadestranden er helt nødvendig- rent vann til havbruksproduksjon og rent drikkevann for befolkningen er viktige tema i Skånland.

Vannregionmyndigheten i Troms avviklet i samarbeid med Skånland kommune medvirkningsmøte på Evenskjer den 27. august 2014.

Rundt Skjerran som ligger i sentrum av Evenskjer er det forurenset sjøbunn etter tidligere tiders verksteddrift, samt kommunalt avfallsdeponi. Dette er i nærheten av kommunens store satsing – Isbadestranden-og man skulle gjerne hatt mer informasjon om hvordan vannkvaliteten påvirkes av disse gamle syndene.

Påvirkningen av utslippene for miljøgiften PFOS ved Evenes flyplass og fra Brannvernskolen i Tjeldsundet – med mulig forurensing av Tårstadvassdraget, Tjeldsundet og Lavangsfjorden er noe kommunen mener er en viktig oppgave for Vannregionmyndigheten da kommunens kompetanse og ressurser til å følge dette opp er begrenset.

Skånland kommune er svært avhengig av en bærekraftig bruk av fjorden for en stadig viktigere havbruksnæring- særlig i Grovfjord. Samtidig ligger det er et verft i Grovfjord som har forurenset sjøbunn fra gamle utslipp. Indre deler av Grovfjord er dessuten sterkt påvirket av organisk materiale som kan skyldes utslipp fra kloakk eller utslipp fra et smoltanlegg i fjorden men dette er usikkert og for å vite mer konkret hva som er årsaken bør det foretas en mer grundig kartlegging av situasjonen.

Inne i Lavangsfjorden – som er en fjord med svært lavterskel og sterkt brakkvannspåvirket i perioder- er bunnvannet oksygenfattig på grunn av store mengder med organisk materiale som føres fra land med elver og bekker.

Det er et behov i Skånland for en mer omfattende kartlegging av spredt avløp og påvirkningen av disse, spesielt i Lavangsfjorden og i indre Grovfjord med tanke på at fjorden har begrenset bæreevne for organisk materiale.

I tillegg gav Skånland tilbakemelding på en rekke mangler i vannforekomster som i dag krever særskilte tiltak og som bør være registrerte som egne vannforekomster. Som en stor hyttekommune er det behov for å ha oversikt over hvordan summen av enkelttiltak påvirker vannforekomsten.

Elles var kommunene klare på at det var behov for større og langvarige fellesprosjektet – gjerne på fylkesnivå- for innsamling av grovavfall, oppryddinger av villfyllinger og felles kampanje/innsats motprivate grunneiere som samler større mengder bilvrak og skrot som -med elleruten vilje - bryter forurensingsloven. Årsaken til at dette er aktuelt for vanndirektivet er at mange av disse ulovlige fyllingene skjer ved og i vannforekomster og på sikt havner miljøgiftene fra bl.a. malingsprodukter, batterier og elektriske apparater i vannet.

Publisert: 10. november 2014 Sist oppdatert: 22. juni 2015