gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

HØRING: Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021

Troms fylkeskommune har som vannregionmyndighet i vannregion Troms, lagt ut utkast til "Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021" med vedlegg til høring i perioden 1.7 - 31.12.2014.

I perioden 18. august til 30. september skal det avholdes arbeidsmøter i alle vannområdene hvor kommunene, som sektormyndighet for forurensing, vann, avløp samt landbruk og som ombud for befolkningen og ulike brukerinteresser, kan gi konkrete innspill og endringsforslag til tiltak og prioriteringer av ulike utfordringer. Møtene er åpne for alle interessenter.

I tillegg blir planen tema på arrangementet «Miljømila» som Fylkesmannen i Troms avholder i Tromsø 20. og 21. oktober 2014.


Oversikt over dokumenter til Regional forvalntingsplan for vannregion Troms 2016-21:
Høringsbrev

Høringsdokument for Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-21
 Endringsblad 1 til Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-21 
    
Tiltaksanalyser for vannområdene i Troms 2016-21: 
Vedlegg til «Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021»

Vedlegg til kapittel 1.3 Endringer siden forrige forvaltningsplan:
Status for tiltaksgjennomføring siden forrige forvaltningsplan

Vedlegg til kapittel 2.1 Organisering av arbeidet:
Utfordringer i vannregion Troms

Vedlegg til kapittel 2.2 Medvirkning:
Medvirkning

Vedlegg til kapittel 2.5 Prioriteringer i planarbeidet:
Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022 (Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering)

Vedlegg til kapittel 4.3 Sterkt modifiserte vannforekomster:
Forslag til sterkt modifiserte vannforekomster (kSMVF) i Troms

Vedlegg til kapittel 4.6 Overvåking
Forslag til vannforekomster i regionalt overvåkingsprogram i Troms

Andre grunnlagsdokumenter:

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Troms


Datagrunnlaget som er brukt til forvaltningsplan-arbeidet kommer fra databasen: Vann-nett.no hvor alle som ønsker det har innsyn til alle data som er registrert på hver vannforekomst. 
Da denne databasen er under stadig oppdatering er en versjon frem til 1. juli satt statisk: Vann-nett frem til 1. juli 2014 (http://vannnett.no/hoering2014/).
Hele vannforvaltningsplanen med tilhørende tiltaksprogram samt vedlegg er åpen for innspill og uttalelser. Høringsuttalelse sendes til:

Vannregionmyndigheten
v/Troms fylkeskommune
Postboks 6600
9296 TROMSØ

eller per e-post til: postmottak@tromsfylke.no

Tittelfelt merkes:"Høringsuttalelse til Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-21"

 

Publisert: 24. juni 2014 Sist oppdatert: 17. juni 2015