gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Andregangs høring av Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021

Troms fylkeskommune som er vannregionmyndighet for vannregion Troms sender Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 på andregangs høring i perioden 6.7. - 7.9.2015

Fylkesrådet for Troms fylke har i sitt møte den 30. juni 2015 vedtatt Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 [Fylkesrådsak 139/15 og møteprotokoll fra fylkesrådmøte].
Planen sendes nå på offentlig ettersyn og andregangs høring.

Høringsbrev (inkl. adresseliste) og følgende høringsdokumenter:

Alle dokumentene og dokumentasjon av vanndirektivets arbeid er lagt ut på nettestedet www.vannportalen.no
Her har vannregion Troms egne sider. Om det er ønskelig med å sjekke ut status på en bestemt vannforekomst kan man søke opp denne på www.vann-nett.no

Der får man også mer informasjon om din kommune, regionen eller landet som helhet.

Eventuelle spørsmål bes rettet per e-post til post@tromsfylke.no merket med «Til vannregionmyndighet Troms».

Bidrag fra høringsinstanser:

Denne høringen har fokus på følgende områder som vannregionmyndigheten ønsker spesielt tilbakemelding på:

  • Miljømålene for de enkelte vannforekomstene er satt av sektormyndighetene. Om høringsinstansene er uenige med dem bes om forslag til nye miljømål for vannforekomster og/eller om forslag til tiltak som ivareta miljømål ivannforekomstene.
  • Forslag til prioriteringer av tiltakene som er foreslått.
  • Behov for tiltak eller forslag til interkommunale og regionale prosjekter for vannregion Troms eller enkelte vannområder. Prosjektene skal være relatert til vannforekomster som krever tiltak innen kommunalt sektoransvar som vann, avløp, landbruksavrenning, forurensinger m.m. Det presiseres at slike prosjekter kan også innmeldes etter høringsfristen.
  • Kommunenes håndtering av avrenningsproblematikk og vandringshinder på det kommunale vegnettet. Kommunene må selv gjennomgå sitt vegnett og gi tilbakemelding på om det er behov for tiltak i kommende planperiode.
  • Kommunene bes om å gjennomgå miljømål og mulige tiltak i kommunale havn og å gi eventuell tilbakemelding i forhold til disse.

 

Alle kan gi innspill og uttale seg til planforslaget, også de som avgav uttalelse til høringsforslaget i første høringsrunde. Vi gjør oppmerksom på at det er nødvendig å gi konkrete innspill på endringer både i teksten og i forhold til innspill på tiltakene. Foreslåtte endringer skal begrunnes. Vi ber derfor om at det brukes vedlagte skjemaer - ett til høringssvar angående vannforekomster, og ett til høringssvar angående høringsdokumenter.

Publisert: 06. juli 2015 Sist oppdatert: 06. juli 2015