gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Kort om vannforskriften og arbeidet i Troms

Den nye vannforvaltningen i Norge er hjemlet i forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), som siden 01.01.2007 har vært norsk rett på området. Vannforskriften er en implementering av EU sitt vannrammedirektiv, som Norge forplikter seg til å følge opp gjennom EØS- avtalen. Bakgrunnen for vanndirektivet er en forståelse av at Europas innbyggere må ta vare på sine vannressurser på en bedre måte hvis ikke framtidas europeere skal få redusert levestandard. Videre en forståelse av at vannet er grenseløst og at vi er avhengige av samarbeid på tvers av både nasjonale og andre administrative grenser for å sikre god tilgang på rent vann.

Vannforskriften omfatter alt fra ferskvann, både overflatevann og grunnvann. I tillegg omfattes kystvann ut til 1 nautisk mil utenfor grunnlinjen. Vannforskriften har som utgangspunkt at vi som innbyggere må sikres god vannkvalitet og tilgang på vann for fremtiden. Det er ikke lenger en selvfølge at vannet i nærområdene våre er rent nok for oss mennesker og det livet som lever i vassdrag og fjorder. Veien dit går gjennom en helhetlig og økosystembasert vannforvaltning, og det er mange områder og parter som vil berøres (se figur nedenfor).Pilotfasen (2007 - 2009)
I perioden 2007-2009 ble det gjennomført en pilotfase i Norge i forbindelse med oppfølgingen av EU’s vannrammedirektiv. Målet var å innføre en helhetlig, økosystembasert og nedbørsorientert forvaltning av alt vann i Norge. Den nye vannforvaltningen er hjemlet i forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften). I Troms var vannområde Bardu-/ Målselvvassdraget - Malangen ”pilot område” dvs. området hvor arbeidet med gjennomføringen av vannforskriften skulle starte opp. Dette arbeidet har resultert i en forvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram for vannområde Bardu-/ Målselvvassdraget - Malangen, som er et av seks vannområder i Troms.

Fase 2 (2010-2015)
Arbeidet etter vannforskriften er nå inne i andre plan periode, det vil si at arbeidet med en forvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram som innbefatter de resterende fem vannområdene er i gang. Denne forvaltningsplanen vil fremmes som en regional plan for fylkestinget i løpet av 2015 og målene i planen skal være nådd innen 2021.

Samordning om grenseoverskridende vannområder

Vannregion Troms grenser til Sverige og Finland. I disse områdene vil VRM samarbeide med den ansvarlig vannregionmyndighet i Sverige og Finland med sikte på å finne felles løsninger, slik at ønsket miljøtilstand kan oppnåes i hele nedbørsfeltet.


Det vil også være behov for samkjøring med Nordland og Finnmark.

Publisert: 10. oktober 2007 Sist oppdatert: 22. juni 2015