gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannområdene i Troms

Vannregion Troms er delt inn i 6 vannområder. Inndelingen følger vannets vei og avgrensinger er gjort med utgangspunkt i nedbørsfelt. Inndelingen av vannområdene kan derfor gå på tvers av kommunegrensene som gjør at enkelte kommuner i Troms er med i to vannområder.

Et vannområde består av ett eller flere nedbørsfelt med tilhørende grunnvann og kystvann. Formålet med denne inndelingen er å etablere hensiktsmessige forvaltningsenheter på lokalt nivå. Det foreligger allerede en vedtatt forvaltningsplan for det første vannområdet: Bardu-/Målselvvassdraget - Malangen.

I henhold til organiseringen i andre vannregioner i landet er det tenkt at det skal opprettes vannområdeutvalg i alle vannområder og at utvalget er sammensatt av medlemmer fra alle kommunene i vannområdet og at det velges en leder av utvalget. Det er noe ulik praksis på organisering i ulike vannregioner i landet. I.hht vannforskriften § 23 er det vannregion myndigheten (VRM) som er ansvarlig for å legge til rette for organiseringen, både regionalt og lokalt. I vannregion Troms har VRM Troms siden 2011 arbeidet for å få opprettet vannområdeutvalg i alle vannområdene i fylket bortsett fra vannområde Bardu/-Målselv-Malangenvassdraget. Etterhvert har VRM erfart at denne delen av organiseringen er utfordrende å gjennomføre, både på grunn av ressursmangel i prosjektet og i kommunene. VRM har derfor valgt er annen organisering, med direktekontakt opp mot valgte kontaktpersoner fra de ulike kommunene. VRM Troms har erfart at dette er en mer hensiktsmessig og effektiv måte å innhente kunnskap på. Det er heller ikke opprettet lokale referansegrupper eller arbeidsgrupper i arbeidet, som en konsekvens av at vannområdeutvalgene ikke

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 06. mars 2015