gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Utkast til forvaltningsplan for Bardu-/Målselv-Malangen

Vannregionmyndigheten i Troms har fått inn en total av 17 høringsuttaleser til forvaltningsplan for Bardu-/Målselv- Malangen. Kommentarene er nå innarbeidet i dokumentet og et sammendrag av de viktigste kommentarene med svar finnes som vedlegg 5 til forvaltningsplanen.

I tillegg til å innarbeide alle høringsuttalelsene, har vannregionmyndigheten gjort noen endringer til formaten av dokumentet. Disse formatendringene ble gjort i dialog med Direktoratet for naturforvaltning og har som formål å gjøre at dokumentet blir lik alle andre forvaltningsplanene i Norge.

Planen skal vedtas som fylkesdelplan etter plan- og bygningsloven § 19-4, jf vannforskriftens § 29 1 og 2 ledd. Det er imidlertid en ny plan- og bygningslov som innebærer at forvaltningsplanen vil bli vedtatt som regional plan ihht ny plan og bygningslovs § 8-4.

Dersom fylkestinget ønsker å endre planen, skal det foreslå endringer i planen. Det er mest hensiktsmessig at dette gjøres ved at det opprinnelige planutkastet opprettholdes som foreslått av vannregionen og at fylkestinget utarbeider et eget dokument hvor de foreslår endringer av planen og inntar en begrunnelse for disse, som vil være fylkestingets vedtak. Det skal fremgå klart hvilke endringer som foreslås i forhold til planutkastet og begrunnelsen for endringene, jf vannforskriftens § 29 3 ledd 2 punktum. Det er ikke anledning til å returnere planen til vannregionen.

Etter vedtak i fylkestinget, oversendes vedtaket (som består av vannregionens utkast til plan samt separat dokument med fylkestingets vedtak om eventuelle endringer i plan) til departementet (MD) for godkjenning av Kongen, jf vannforskriftens § 29 3 ledd 1 punktum.

Forvaltningsplan Bardu, Målselvvassdraget, Malangen

Vedlegg 1 Tiltaksprogram Bardu, Målselvvassdraget, Malangen

Vedlegg 2 Kontaktlister

Vedlegg 3 Ord og uttrykk

Vedlegg 4 Litteratur

Vedlegg 5 Innkomne høringsuttalelser

Publisert: 24. august 2009 Sist oppdatert: 18. juni 2015