gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Troms 2010-2015

”Forslag til vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Troms” ble lagt ut til offentlig høring i perioden 12. juli 2012 – 12. januar 2013. Vannregionmyndigheten (VRM) fikk 29 høringsinnspill i løpet av høringsperioden, som ble hensyntatt og innarbeidet i dokumentet. Få uker før høringsfristens utløp ble høringsdokumentet underkjent i et innspill fra den gang «Direktoratet for Naturforvaltning» i dag Miljødirektoratet.

Dette høringsinnspillet utløste en tett dialog mellom direktoratet og VRM, der resultatet ble at VRM (Troms fylkeskommune) satte i gang en prosess med å omarbeide dokumentet, mindre tekst, flere figurer og påvirkningsanalyser.

Dette igjen resulterte i at VRM og direktoratet så behovet for en ny minihøring av dokumentet i perioden 01.-31. mai 2013. Høringen resulterte i to nye innspill som også ble hensyntatt og innarbeidet.

Det endelige dokumentet «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Troms 2010-2015, ble behandlet i vannregionutvalgsmøte i juni 2013. Dokumentet er nå også politisk behandlet og godkjent i Troms fylkeskommune.
Dokumentet beskriver kunnskapsstatus og viktige utfordringer og hovedpåvirkninger vi står overfor med hensyn på å nå målet om et godt vannmiljø. De ulike påvirkningene som er skissert i høringsforslagene danner grunnlaget for det videre planarbeidet fram mot en ny forvaltningsplan for vannregion Troms for perioden 2016-2021. Forvaltningsplanen skal vedtas i 2015 av fylkestinget i Troms.

Begge, høringsdokument 1. og endelig dokument 2. samt oversikt over samtlige høringsinnspill (oppsummert i tre ulike tabeller) kan leses her:

Publisert: 13. november 2013 Sist oppdatert: 22. juni 2015