gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannområde Balsfjord - Karlsøy

Vannområdet er organisert med et vannområdeutvalg (VOU) og en lokal referansegruppe (LRG).

Medlemmene av VOU og LRG finner du under "Organisering". Hvis du ønsker å delta i lokal referansegruppe, eller har synspunkter på lokal vannforvaltning, kan du ta kontakt med vannregionmyndigheten

Hvis du ønsker å vite mer om miljøstatus på vannforekomster i din kommune, gå inn på: www.vann-nett.no eller ta kontakt med Fylkesmannen i Troms sin miljøvernavdeling.

Vannområdene i Troms
Troms er delt inn i 6 vannområder. Inndelingen følger vannets vei og avgrensingerer gjort med utgangspunkt i nedbørsfelt. Inndelingen av vannområdene kan derfor gå på tvers av kommunegrensene som gjør at enkelte kommuner i Troms er med i to vannområder. Et vannområde består av ett eller flere nedbørsfelt med tilhørende grunnvann og kystvann. Formålet med denne inndelingen er å etablere hensiktsmessige forvaltningsenheter på lokalt nivå.

Det foreligger allerede en vedtatt forvaltningsplan for det første vannområdet: Bardu-/Målselvvassdraget - Malangen.

I utgangspunktet var Troms region inndelt i 7 vannområder. For å få mer enhetlig størrelse på vannområdene ble det i 2009 foreslått å slå sammen vannområdene Harstad og Salangen til et vannområde, som i dag heter Harstad - Salangen vannområde.

I planleggingen skal det legges vekt på de eksisterende samarbeidsformene mellom kommunene, regionale styresmakter og andre interesser, forventede utfordringer og allerede igangsatte tiltak.

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 21. juni 2015