gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om Trøndelag vannregion

"Vann er ikke en hvilken som helst vare, men en arv som må beskyttes, forsvares og behandles som sådan" (EUs vanndirektiv).

Trøndelag fylkeskommune er vannregionmyndighet, og har ansvar for å gjennomføre vannforskriften. Dette handler om å samordne vannforvaltningen på tvers av kommunegrenser, fylkesgrenser og landegrenser. Vannregionmyndigheten legger til rette for samarbeid mellom alle involverte sektormyndigheter og aktører.

Målet med arbeidet er å sikre et godt vannmiljø overalt.

Fisketur i Budal Fotograf: DNT

Hva gjør vannregionmyndigheten?

Vannregionmyndighetene skal sørge for å gjennomføre vannforskriften. For oss i Trøndelag er det selvfølgelig med rent, levende og friskt vann i omgivelsene våre, men for å sikre, forbedre og ivareta dette for framtida trengs en samlet og helhetlig innsats. Dette løses med forvaltning etter vannforskriften.

Resultatet av samarbeidet er en vannforvaltningsplan. Vannregionmyndigheten utarbeider denne og fastsetter miljømål for alt vann i Trøndelag.

Vannområdene ivaretar nedslagsfelt

Trøndelag vannregion er delt inn i 10 vannområder der inndelingen følger nedbørsfeltene. Vannregionen sammenfaller derfor ikke helt med fylkesgrensene eller riksgrensen mot Sverige.

Et vannområde bestar av ett eller flere nedbørsfelt med tilhørende grunnvann og kystvann. Vannområdene har koordinatorer, som arbeider for godt vannmiljø i hele vannregionen. Mer om vannområdene finner du her.

Grensevannområder

I tillegg inngår 2 grensevannområder mot Sverige. Disse er del av de svenske delområdene Ångermanälven og Indalsälven som er del av Bottenhavets vattendistrikt. Disse har egen vannforvaltningsplan i tråd med avtale med Sverige.

Verktøy for å jobbe med vannet

Vi arbeider ut fra vannforvaltningsplanen, miljømål og tiltaksprogrammet.

Disse verktøyene er tett forbundet med hverandre, og bestemmes i et stort samarbeid der alle, såvel privatpersoner som organisasjoner og myndigheter, gir sine synspunkter.

Vannforvaltningsplanen viser miljømålene

Miljømålene som det skal forvaltes mot finnes i vannforvaltningsplanen.

Dette er et verktøy som sikrer enighet om hvor vi skal med forvaltningen av hver enkelt forekomst. Målene gjelder både for økologiske og kjemiske forhold.

Tiltaksprogram

For å nå målene finnes et tiltaksprogram som beskriver metoder, hjemler og ansvarlig myndighet for å rydde opp i påvirkninger.

Vannregionutvalget, VRU

Hver vannregion ledes av et politisk utvalg, VRU, som godkjenner alle forslag til miljømål og tiltaksprogram.

Her finner du mer info om VRU og den politiske ledelsen.

Publisert: 15. oktober 2014 Sist oppdatert: 19. februar 2020