gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om Trøndelag vannregion

Sør-Trøndelag fylkeskommune er vannregionmyndighet for vannregionen. Vannregionen skal samordne vannforvaltningen på tvers av kommunegrenser, fylkesgrenser og landegrenser. Vannregionen skal legge til rette for samarbeid mellom alle involverte sektormyndigheter.

Vannregion Trøndelag er delt inn i 14 vannområder der inndelingen følger nedbørsfeltene. Et vannområde bestar av ett eller flere nedbørsfelt med tilhørende grunnvann og kystvann.

De mange store elvene fungerer som fellesnevner for 5 av vannområdene som ligger inne i landet, mens kystlinja og den indre delen av Trondheimsfjorden fungerer som bindeledd for de øvrige.

To av vannområdene er grensevannsområder mot Sverige som inngår i svenske delområder. Disse får egne forvaltningsplaner i tråd med avtale med Sverige.Vannregionmyndigheten i Trøndelag har også ansvar for deler av nedslagsfelt som drenerer til Sverige. Dette gjelder de deler av Bottenhavets vattendistrikt som ligger i Norge.  

Noen viktige utfordringer i regionen er forurensning fra landbruk og spredte avløp, påvirkninger fra oppdrettsanlegg, klimaendringer, samt fysiske inngrep fra vannkraftreguleringer, vannuttak og veg.

Publisert: 15. oktober 2014 Sist oppdatert: 15. oktober 2014