gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Ny høring av sterkt modifiserte vannforekomster

Høringen av regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag som gikk fram til 31.12.14 avdekket behov for omarbeiding av det opprinnelige vedlegg 1 med oversikt over SMVF. Det er nå utarbeidet forslag til ny oversikt over SMVF. Dokumentet er på åpen høring fra og med 18. mars til og med 24. april 2015.

 

 

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag og Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag vedtok i møter 10. mars og 17. mars å sende SMVF-oversikten på ny høring.

Høringsdokumentet tar for seg utpeking av sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF), og fastsettelse av miljømål for disse i vannregionen, og har blitt til gjennom et samarbeid mellom vannregionmyndigheten (VRM), Fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag, Miljødirektoratet, NVE region Midt, NVE konsesjonsavdelingen, samt kraftbransjen. Grunnlaget som sendes på høring er vannregionmyndighetens sammenstilling av innspill som har kommet fra sektormyndighetene, og som har vært til vurdering mellom sektormyndighetene og kraftbransjen.

Høringsdokumentet har av tidsmessige årsaker blitt begrenset til å omfatte SMVF-forekomster påvirket av kraftregulering. VRM beklager at det ikke har vært tid til å håndtere øvrige påvirkninger, eller framskaffe oversikt over dette i regionen. Dette skyldes i hovedsak manglende sentrale avklaringer i tide til høringen startet i 2014. Havner, bekkelukkinger, vannuttak til næringsformål mv. inngår derfor ikke i vedlegg 1.

Vannregionmyndigheten arrangerte møte for berørte sektorer 30. januar på Hell der SMVF og rammer for fastsettelse ble gjennomgått og diskutert. Deretter ble både sektorene og kraftbransjen invitert til nytt møte 4. februar, for presentasjon av foreløpig SMVF-oversikt og gjennomgang av prinsipper og rammer for fastsettelse. I etterkant av dette møtet har det funnet sted kontakt mellom sektorene og bransjen, fram til foreliggende høringsdokument som har blitt utarbeidet av VRM.

Formålet med høringsdokumentet er å gi en fastsatt oversikt over de forekomster som er satt til SMVF i kommende planperiode (2016 – 2021). SMVFene får endret miljømål i forhold til naturlige vannforekomster, og tilpasset dette i forhold til inngrepets samfunnsnytte. Miljømålet for SMVF er godt økologisk potensial (GØP), eventuelt mindre strenge miljømål (MSM), og er konkretisert på forekomstnivå. Nærmere forklaring følger i høringsdokumentet.

Vannregionmyndigheten har i samarbeid med sektormyndighetene valgt å følge NVE-rapport 49:2013, og den prioriteringen som er foretatt der. Informasjon fra NVE-rapport 49:2013 er ikke gjengitt i detalj i vedlegg 1. Dette gjelder også kost-nyttevurderinger.

Avvik fra NVE-rapport 49:2013 berører vassdragene Søavassdraget og Nea-Nidelvvassdraget som har prioritet 1.2 i NVE-rapport 49:2013, men fremmes som prioritet 1.1 for vilkårsrevisjon av vannregion Trøndelag. Dette begrunnes med ny kunnskap, nye data og lokale vedtak. Se faktaarkene for nærmere informasjon.

Vedtatt regional vannforvaltningsplan fungerer som innspill til NVE for å fremme åpning av vilkårsrevisjon for de vassdragene som er satt til prioritet 1.1 i NVE-rapport 49:2013. 6 vassdrag har prioritet 1.1 i forslaget til SMVF-vedlegg, mens 2 vassdrag argumenteres endret fra prioritet 1.2 til 1.1. VRU-vedtak vil ev. bekrefte dette.

Øvrige vassdrag er gjennomgått, og har blitt vurdert som SMVF på forekomstnivå. Disse følger i hovedsak nasjonale føringer for arbeidet i brev til vannregionene fra KMD og OED 24.01.2014, og har fått satt miljømål GØP = dagens tilstand. Ev. avvik er forklart i tabellene.

VRU vedtar vedlegget og regional vannforvaltningsplan i møte 8. mai 2015 før sluttbehandling i fylkestingene i juni -15. Kongelig resolusjon følger innen utgangen av 2015.

Vannregionmyndigheten ber om innspill til følgende:

  • Konkrete faktafeil på forekomstnivå.
  • Konkrete mangler i informasjon i faktaark og/eller tabell-
  • Fastsatt miljømål. VRM minner om at miljømål fastsettes av sektormyndighetene.
  • Om SMVF-status er korrekt for forekomstene i oversikten. Naturlige forekomster skal ha miljømål god økologisk tilstand (GØT).
  • Bruk av mindre strenge miljømål (MSM). Dette er særlig relevant der restvannføring er minimal, f.eks. nedstrøms bekkeinntak, og skal vurderes av sektormyndighet der dette er aktuelt.
  • Konkretisering av GØP. Er GØP målbart?
  • Vurdering av konsekvenser for samfunn ved foreslåtte tiltak.
  • Kost-nyttevurderinger mangler i hovedsak. Dette tilligger ansvarlig etat å utrede. Vannregionmyndigheten henviser derfor til at dette må inngå i ansvarlig etats vurderinger ved oppfølging av planen og iverksetting av tiltak. Denne typen vurdering blir derfor aktuell så snart planen er vedtatt, og vil følges opp sektorvis og i samarbeid med VRM. For øvrig henvises til informasjon i NVE-rapport 49:2013 knyttet til prioriterte vassdrag.

 Høringsuttalelser sendes senest 24. april 2015 enten som e-post til:

postmottak@stfk.no merket «sak 201408894: vannregion Trøndelag, regional plan/forvaltningsplan 2016 – 2021»,

eller som brev til:

Postboks 2350, Sluppen, 7004 Trondheim

Publisert: 11. mars 2015 Sist oppdatert: 11. mars 2015