gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Organisering

Organisasjonskartet viser organiseringen av arbeidet i Trøndelag vannregion.

Trøndelag fylkeskommune er vannregionmyndighet (VRM) for Trøndelag vannregion. Vannregionmyndighetens viktigste oppgave er å være plan- og prosessleder og samordne utarbeidelsen og gjennomføringen av sektorovergripende regionale forvaltningsplaner.

Vannregionutvalget (VRU) består av kommuner, fylkeskommuner, fylkesmannsembetene og sektormyndighetene. Vannregionutvalget ledes av politisk representant fra Trøndelag fylkeskommune. Utvalget har et overordnet ansvar for koordinering på regionnivå.

Arbeidsutvalget (AU) er vannregionens administrative arbeidsgruppe med
representanter fra vannregionmyndigheten, fylkeskommunene, fylkesmannsembetene, sektormyndighetene og de 10 vannområdene. Arbeidsutvalget ledes av vannregionmyndigheten og rapporterer til
vannregionutvalget.

Representanter for regional referansegruppe (RRG) har møterett i VRU. RRG består av representanter fra frivillige lag og organisasjoner med oppgaver innen vannbruk, og rettighetshavere til bruk av vann.