gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om Inn-Trøndelag

Inn-Trøndelag er det største vannområdet i vannregionen, med et nedslagsfelt på hele 6882 kvadratkilometer. Området bindes sammen av Trondheimsfjorden, og dekker areal på begge sider av fjorden men med størst områder øst for fjordsystemet.

Det inkluderer også to større vassdrag som drenerer ut i fjorden (Verdalselva og Steinkjervassdraget), samt en lang rekke mindre. Det finnes flere større innsjøer i vannområdet, der Snåsavatnet er den største med ca. 122 km2. Grensevassdrag finnes i begrenset omfang, der vannområdet mottar vann fra svensk side.


Nedslagsfeltet omfatter mange befolkningsrike kommuner, inkludert byene Steinkjer, Levanger og Verdalsøra. Av tettsteder med over 1000 innbyggere kommer i tillegg Leksvik, Skogn, Malm og Straumen, men det finnes befolkningskonsentrasjoner en lang rekke steder i tillegg, og særlig langs Trondheimsfjorden. Totalt bor over 90000 mennesker innenfor vannområdet. Kommunene som utgjør vannområdet er Frosta, Levanger, Inderøy, Verdal, Steinkjer, Snåsa, Leksvik og Verran, med tilgrensende områder i flere nabokommuner og i Sverige.


Store deler av området ligger under marin grense, som går på ca. 180 meter over havet. Disse områdene preges av sand og leire, og danner grunnlaget for det utstrakte jordbruket langs indre deler av Trondheimsfjorden. Ellers preges vannområdet av ulike bergarter, der gneis og gneisgranitt er vanlig mellom Snåsavatnet og Verdalen, mens leirskifer, kalkstein og sandstein dominerer i resten av området. Der bergartene møtes forekommer store malmforekomster, blant annet i Malm vest for Beitstadfjorden der det har vært gruvedrift etter jernmalm til 1997. Store skogkledde områder er vanlig, særlig i dalene innenfor jordbruksarealet. Den typiske vanntypen i området preges av humus. Kulturminner finnes i stort omfang i store deler av området.


Generelt kan man si at området på mange måter er uensartet, men at fjorden fungerer som en fellesnevner, sammen med forekomsten av flere bykommuner og større tettsteder, og utbredt land- og skogbruk.

Publisert: 19. desember 2017 Sist oppdatert: 19. desember 2017