gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om Nea-Nidelva vannområde

Kommunene Tydal, Selbu, Klæbu, Malvik og Trondheim, samt mindre områder i nabokommunene, inngår i vannområdet. Elvene Nea og Nidelva, med Selbusjøen mellom, danner hovedvassdragene i vannområdet, men utgjør i praksis ett nedslagsfelt.

 

Nea renner gjennom kommunene Tydal og Selbu, og danner en stor dal som ender i Selbusjøen på 60 km2. Reguleringen av vassdraget har lagt grunnlaget for stabil kraftforsyning til Trondheimsområdet siden starten av 1900-tallet, men har også endret vannføringen. Selbusjøen har en storørretstamme som blant annet bruker Nea som nærings- og gyteelv.

 

I Tydal preges naturen av hardt grunnfjell, basalt og gabbro, fra øst mot vest med et belte av sedimentære bergarter imellom. Dalbunnen ligger rundt 600 moh., mens øvrige områder strekker seg opp til over 1700 moh. Det finnes vernet urskog og flere andre verneområder i kommunen. På vei mot Selbu blir bergartene mykere, innslaget av skog øker, og flere vannrike sidevassdrag renner ut i hovedløpet. Landskapet åpner seg betydelig nær Selbusjøen. I østre deler av Selbu kommune ligger Skarvan- og Roltdalen nasjonalpark. Nedslagsfeltet til Nea omfatter også det meste av Malvik kommune, like øst for Trondheim.

 

Selbusjøen er den største innsjøen i Sør-Trøndelag, og er regulert mellom 155 – 161 moh. Utløpet til Nidelva går i nordlig retning fra den vestligste delen av sjøen.

 

Nidelva er regulert ved flere kraftverk. Nidelva renner først gjennom Klæbu kommune langs store leirterrasser som har flere dype bekkedaler, deretter videre inn i Trondheim kommune. Elva bukter den seg gjennom Trondheim sentrum der en stor mengde kulturminner er tilknyttet vannstrengen. Elva er lakseførende i Trondheim kommune, og har status som nasjonalt laksevassdrag.

 

Den klart største befolkningskonsentrasjonen finnes i Trondheim med mer enn 180 000 innbyggere, men også Klæbu og Tanem i Klæbu, samt Malvik og Hommelvik i Malvik har mer enn 1000 innbyggere. Området brukes i utstrakt grad til friluftsliv, og spredt bebyggelse finnes i relativt stor utstrekning.

 

Marin grense ligger på mellom 150 og 200 moh., og omfatter store deler av Trondheim og Klæbu kommuner. Det finnes meget godt jordbruksland i Malvik, Trondheim, Klæbu og Selbu, der skiferbergarter dominerer i tillegg. Tydal preges mer av morenejord og myrområder. Høyfjellet er stort sett bart. Næringsgrunnlaget er generelt jord- og skogbruk, men kraft-, industri- og tjenesteproduksjon er også utbredt, særlig i områdene nærmest Trondheimsfjorden.

 

 

 

 

Publisert: 06. september 2017 Sist oppdatert: 06. september 2017