gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Havnivåstigning kan ødelegge viktige naturtyper

Masterstudent Alexia Cornic har modellert havnivåstigning i kommunene Ørland og Åfjord og vurdert effektene på viktige habitater. Resultatene fra masterstudiet er svært relevante for kommunal planlegging, risikovurdering og klimatilpasning.   

De tre fremtidige scenariene knyttet til havnivået for år 2100 for kommunene Ørland og Åfjord ble modellert basert på data fra FNs klimapanel (IPCC) sin 5. hovedrapport. Resultatene viser at havnivåstigningen hovedsakelig vil påvirke kystnære habitater, og spesielt våtmarker som bl.a. er viktige raste- og hekkeområder for fugler, i tillegg til at de leverer andre viktige økosystemtjenester. Ekstremverdier i forhold til havnivåstigning vil ha større innvirkning på jordbruksland, spesielt i Ørland. Denne studien viser at det kan være vanskelig å vurdere konsekvensene relatert til saltpåvirkning, oversvømmelser og økosystemendringer nøyaktig. Sårbarheten til kommunene er også vurdert. Det er ikke overraskende at Ørland med sitt flate landskap og eksponerte kystlinje, er mer utsatt enn Åfjord i forhold til påvirkning fra havnivåstigning.

Valget av klimatilpasningstiltak kan føre til interessekonflikter. Når våtmarksområder trues av havnivåstigning blir det viktig å verne om utvidelsesmulighetene til naturtypene, slik at økosystemene kan tilpasse seg. En del steder vil det likevel være aktuelt å bygge eller forsterke eksisternde flomvoller for å hindre oversvømmelse av infrastruktur og jordbruksareal.