gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om Vannområdet Orkla

Vannområde Orkla ligger plassert i Sør-Trøndelag og dekker hele nedbørfeltet til den nasjonale lakseelva Orkla, fra Orkdal i nord til Tynset i sør.

 

Vannområde Orkla et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Orkdal, Meldal, Rennebu, Oppdal og Tynset. Likevel fanger også nedbørsfeltet til Orkla opp deler av kommunene Midtre Gauldal, Melhus, Skaun  og Snillfjord. Prosjektledelsen sitter ved Orkla landbruk i Meldal.

 

Vannområde Orkla ligger lengst sør i Trøndelag vannregion

Orkla som er hovedvassdraget i vannområde Orkla, er ei lakseførende elv som munner ut sørover fra Store Orkelsjø i fjellet i Oppdal kommune på 1058 moh. Deretter dreier elva østover mot Kvikneskogen i Tynset kommune, før den snur nordover og etter til slutt renner ut i Orkdalsfjorden som er en sidearm til Trondheimsfjorden. Lengden på hovedvassdraget er 172 km, mens nedbørsfeltet som utgjør vannområde Orkla er på 3344km2. Elva er regulert til kraftproduksjon, i tillegg til å være et nasjonalt laksevassdrag. 

Marin grense ligger på ca. 150 moh i vannområde Orkla. Store deler av vannområdet ligger derfor over det nivået hvor man finner marine avsetninger. I Orkdal og nordlige deler av Meldal finnes partier med hav- og fjordavsetninger. Videre sørover i Orkladalføret endrer dette seg til moreneavsetninger som dominerer sammen med elv- og breelvavsetninger. Berggrunnen i områdene der det har vært gruvedrift domineres av grønnstein og amfibolitt. Disse bergartene, samt glimmergneis, leirskifer/sandstein og vulkanske bergarter er de vanligste i vannområdet 

EU’s vanndirektiv med vannforskriften pålegger oss at alt overflatevann skal beskyttes mot forringelse. Vi skal ta sikte mot å beskytte, forbedre og gjenopprette vannforekomstene slik at de har minst god økologisk og kjemisk tilstand innen 2021. Med vannforskriften skal alt vann nå forvaltes likt i hele Europa, og i Vannområde Orkla gjelder det derfor alt vann fra fjord til fjell.

Rundet 3/4 av alle vannforekomstene i Vannområde Orkla har "God" eller "Svært god" økologisk tilstand, og ligger an til å nå miljømålene innen 2021. Derimot har 1/4 "Moderat" eller "Dårlig" økologisk tilstand. Dissen vannforekomstene er hovedsakelig påvirket av spredt avløp, landbruk og kraftverk. Rundt 3 % av vannforekomstene har "Svært dårlig" økologisk tilstand. Disse forekomstene er gjennomgående påvirket av forurensning fra tidligere gruvedrift.

Vannområdeutvalger er øverste politisk orga i vannområdet.

Publisert: 17. februar 2016 Sist oppdatert: 17. februar 2016