gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Rapporter

Her finner du rapporter fra tidligere undersøkelser i vannområdet.

Biologiske kvalitetselementer som antall arter og individer av bunndyr, tilstedeværelse og tetthet av fisk, elvemusling, og begroingsalger og moser er viktig for å klassifisere den økologiske tilstanden til en vannforekomst. I tillegg undersøkes det ofte for fysiokjemiske støtteparametere med vannprøver og kartlegging av hydromorfologiske egenskaper i vannforekomstene. Ut i fra undersøkelsen får hver vannforekomst en økologisk og kjemisk tilstand. Dette er utgangspunktet for å nå miljømålene om minst god kjemisk og økologisk tilstand for alle vannforekomster.