gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Mer om Ytre Namsen

Vannområdet Ytre Namsen ligger sør og nord for Namsenfjorden i Nord-Trøndelag, og nedslagsfeltet består hovedsakelig av kommunene Fosnes, Namsos, Namdalseid og Flatanger. Vannområdet har felles sekretariat med Ytre Namdal, som ledes fra Nærøy kommune.

<p>Berrefossen i Årgårdselva. Fotograf: Bendik Eithun Halgunset</p> Fotograf: Bendik Eithun Halgunset

Karakteristisk for området er hardt fjell som hovedsakelig består av gneis, noe som danner et kupert, avrundet landskap med mange øyer, en mengde relativt korte daler med elver, korte fjorder, og en del større skogsområder med gran. Særlig i Namdalseid finnes også store myrområder. Landskapet når opp i overkant av 700 moh. Ingen større vassdrag binder vannområdet sammen. Områdets største innsjø, Salsvatnet, er Europas nest dypeste innsjø og ligger i Fosnes kommune. Sjøen er 482 meter dyp, og er avskåret fra havet ved en bred morenerygg. Den har et areal på ca. 45 km2. Salsvassdraget som munner ut i vatnet er varig vernet grunnet natur- og kulturfaglige verdier. Namsenfjorden er nasjonal laksefjord.

Næringslivet i området er variert og varierer også mellom kommunene. Namdalseid og, særlig, Namsos, er store jord- og skogbrukskommuner, mens Fosnes og Flatanger har mer begrenset jordbruk men har utviklet seg til å bli viktige innen havbruk.  Namsos har alltid vært sentral som havn for tømmerindustri og har også en del treforedling. Torskefiske har en viss betydning i Flatanger, mens det foregår begrenset reindrift i Namdalseid. Særlig i kystkommunene Flatanger og Fosnes vokser turisme basert på den særpregede naturen fram.

Absolutt størst befolkningskonsentrasjon finnes i Namsos by, som er det eneste tettstedet med mer enn 1000 innbyggere i vannområdet. Det finnes en rekke mindre steder spredt rundt omkring, og spredt bosetning, inkludert hytter er også utbredt.

Publisert: 15. desember 2014 Sist oppdatert: 15. desember 2014