gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Se video fra utflyging av gytegrus i Øyangen

Klassifiseringen viste at Øyangen ikke hadde god nok økologisk tilstand, målt etter vannforskriftens krav. Bestanden av fiskearten røye, hadde gått tilbake med så mye som 80 prosent.

I samarbeid med Fylkesmannen i Oppland, grunneieren: Mathiesen Eidsvoll Verk samt Hurdal og Gran kommuner satt Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma i gang en problemkartlegging for å finne årsaken til tilbakegangen. Norsk institutt for naturforskning ble engasjert. Dykkere kartla gyteplassene. De var ute både om høsten og påfølgende vår. Det ble målt både dybde, sedimenteringsgrad gjennom vinteren, oksygennivåer, vannkjemi på gyteplassene og det ble benyttet passive prøvetakere for å måle aluminiumsnivåene under snøsmeltingen. Episodisk reforsuring under vårisen antas å være årsaken til vedvarende sviktende rekruttering. Det ble anbefalt å legge ut kalkinnblandet gytegrus på røyevarpene, for å bedre kvaliteten på gyteplassene og beskytte rogn og yngel mot episodisk reforsuring.

 

Se kortversjon av video fra prosjektet:

Grunneieren – Mathiesen Eidsvoll Verk ønsket at forslaget til tiltak ble fulgt opp, og gjennomført. Fylkesmannen i Oppland bisto både faglig og med økonomiske tilskudd. Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma bisto også faglig, og med den praktiske gjennomføringen sammen med syv mann fra Mathiesen Eidsvoll Verk.

Gytegrusen besto av en blanding av 1/3 naturlig morenegrus med størrelser omtrent fra erter til plommer, 1/3 runde stein store som knyttnever, iblandet 1/3 knust og tromlet kalkstein med størrelser som store kirsebær. I alt ble 86 tonn fraktet ut på isen med helikopter, og plassert nøyaktig der røyevarpene tidligere ble lokalisert. Utover våren smeltet grusen gjennom isen og la seg på bunnen.

Med god planlegging, nok mannskap, dyktig helikopterpilot og ved å benytte batteridrevet vinkelsliper til å kappe opp storsekkene, gikk frakten av 97 storsekker som en drøm, og ble gjennomført i løpet av en dag. Gytegrusen ble fløyet ut på isen i slutten av februar i 2018. Om noen år ønskes et nytt prøvefiske gjennomført for å se om røyebestanden har tatt seg opp.

Se langversjon av video fra prosjektet:

Publisert: 14. oktober 2019 Sist oppdatert: 08. januar 2020