gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Organisering

Organisasjonskartet viser organiseringen av arbeidet i vannregion Glomma.Vannregionmyndigheten Glomma (VRM)

Østfold fylkeskommune er vannregionmyndighet for vannregion Glomma og har ansvaret for å koordinere forvaltningsplanarbeidet for hele vannregionen.

Vannregionmyndighetens viktigste oppgave er å:

 • være plan- og prosessleder
 • samordne utarbeidelsen og gjennomføringen av sektorovergripende forvaltningsplaner
 • sørge for at kvalitetskrav og tidsfrister i henhold til vannforskriften overholdes

Vannregionutvalget (VRU)

Vannregionutvalget (VRU) består av fylkeskommuner, fylkesmannsembeter, og andre berørte sektormyndigheter og kommuner.

Vannregionutvalget viktigste oppgave er å:

 • være et samarbeidsforum for lokale og regionale aktører som er involvert i forvaltningsplanarbeidet.
 • Utarbeide miljømål, tiltaksprogram og utkast til forvaltningsplan.
 • Arbeide for at det oppnås enighet om utkastet til forvaltningsplan i utvalget.
 • Tilrettelegge for offentlig deltagelse og informasjon.

Styringsgruppe

Styringsgruppen består av en politisk valgt representant fra hvert fylke og ledes av en politisk representant fra vannregionmyndigheten.

Styringsgruppas viktigste oppgave er å:

 • Styrke den politiske forankringen i vannforskriftsarbeidet.
 • Følge opp fremdrift i planprosessen.
 • Være et beslutningspunkt før offentlige høringer og milepæler i planprosessen.
 • Følge opp iverksetting og gjennomføring av forvaltningsplanen.
 • Drøfte bruk av unntaksmulighetene i vannforskriften, brukermål samt valg og prioritering av miljøtiltak.

Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen består av representanter fra vannregionmyndigheten, fylkeskommunene, fylkesmannsembetene og sektormyndighetene på regionalt nivå og ledes av vannregionmyndigheten. Rapporterer til styringsgruppa.

Arbeidsgruppens viktigste oppgave er å: 

 • Bidra i utarbeiding av planprogram og planer og drøfte felles utfordringer.
 • Påse at det skisseres tiltak for og iverksettes nødvendige utredninger for sterkt modifiserte vannforekomster.
 • Følge opp tiltaksprogram og godkjent forvaltningsplan.

Administrativ samarbeidsgruppe

Administrativ samarbeidsgruppen består av fylkeskommunene i vannregionen.

Administrativ samarbeidsgruppes viktigste oppgaver er å:

 • Være en møteplass for vannregionnmyndigheten og de andre fylkeskommunene i vannregionen.
 • Samordne høringsdokumenter, handlingsprogram, årsrapportering og informasjon. Dette er en videreføring av samarbeidet som ble opprettet i regi av fylkesmannen i første planperiode.

Prosjektlederforum

 

Prosjektlederforum består av prosjektlederne for vannområde i vannregionen.

Prosjektlederforums viktigste oppgaver er å:

 • Gi en felles skolering, gjennomføre faglige drøftinger og behandling av relevante rapporter for vannområdene.
 • Gi innspill og uttalelser i saker til vannregionmyndigheten.

Referansegruppe

Referansegruppen består av representanter for alle berørte rettighetshavere og private og allmenne brukerinteresser.

Referansegruppas viktigste oppgaver er å:

 • Være en arena for regional medvirkning.

De som ønsker å delta i referansegruppa kan kontakte Østfold fylkeskommune.

 

 

Publisert: 23. september 2014 Sist oppdatert: 03. januar 2020