gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

HØRING: Vesentlige spørsmål for vannforvaltningen

Vannregionmyndigheten sender nå ut på høring et dokument som beskriver de vesentligste interessene og største utfordringene for å oppnå god vanntilstand i vassdragene som inngår i første planperiode. Fristen for å komme med kommentarer og innspill er satt til 30. juni 2008
Er du interessert i hvilken tilstand vannet i ditt nærmiljø har ? Vil du være med på å bidra til plan­leggingen av hvordan vannet skal forvaltes for at vannkvaliteten skal forbli god - eller bedre seg i de områdene hvor den ikke er god i dag ?
 
I store deler av landet utarbeides det nå planer for hvordan vannet skal få god tilstand både med tanke på menneskenes og de vannlevende organismenes behov.
 
Disse vannforvaltningsplanene skal inneholde alt fra en oversikt over dagens tilstand og utfordringer til en tiltaksanalyse for hvordan man skal oppnå god vannkvalitet.
 
I vår region har arbeidet med planene startet opp i 8 vannområder, planene skal være klare til å sendes på høring i løpet av 2008. Det er laget et eget planprogram for hvordan dette arbeidet skal gjøres. 
 
Det vil bli flere anledninger til å delta i planarbeidet. Nå ønsker vi å høre dine meninger om hva som er de vesentligste interessene og de største utfordringene for god vannkvalitet i de 8 vann­­områdene som er med i første planperiode 
 
Dette dokumentet gir en oversikt over hvilke interesser som foreløpig er vurdert som de vesentligste i hvert vannområde.
Det er også laget en oversikt over hvilke belastninger og påvirkninger som er vurdert som de viktigste.
 
Hvis du er uenig i dette eller mener det en noe som er utelatt er det viktig at du bruker denne anledningen til å si ifra om det !
 
 
Når planarbeidet skal settes i gang vil det være naturlig å ta utgangspunkt i de problemstillingene som skisseres i dette dokumentet.
 
Dette dokumentet er også et varsel til ulike interessegrupper, brukere, påvirkere, og myndigheter om at arbeidet med forvaltningsplanene vil få betydning for dem. Alle som driver med virksomheter som belaster vassdragene våre må regne med å bli berørt av de tiltakene som må settes i verk for å oppnå god vanntilstand.
 
Hvis du vil være med å påvirke vurderingene av hvilke tiltak som bør gjennomføres og hvordan vi best mulig kan oppnå målene for vanntilstand er det viktig at du involverer deg i planarbeidet på et tidlig tidspunkt.
Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 08. januar 2020