gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Planprogram og hovedutfordringer på høring

Gjeldende regionale vannforvaltningsplaner skal oppdateres for planperioden 2022 - 2027. Fylkeskommunene har vedtatt å legge forslag til planprogram og hovedutfordringer for vannregion Glomma og for de norske delene av vannregion Västerhavet ut til høring og offentlige ettersyn i perioden 1. april til 30. juni 2019.

Høringsinnspill sendes skriftlig til Østfold fylkeskommune innen 30. juni 2019.

Formålet med vannforvaltningsplanene er å sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Planprogrammet beskriver planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning og behovet for utredninger. Dokumentet hovedutfordringer forteller hvilke utfordringer vannregionene står overfor i dag.

Nasjonale føringer for vannforvaltningsarbeidet

Nasjonale myndigheter har etter at dokumentene ble behandlet politisk kommet med nasjonale føringer, og disse må legges til grunn for det videre arbeidet:

Nasjonale føringer for vannforvaltningsarbeidet

Kom med innspill!

Alle har anledning til å sende innspill til dokumentene. Til hjelp for deg som vil skrive høringsinnspill har vi laget innspillskjemaer som kan benyttes. Høringsinnspill kan selvfølgelig også formuleres på fritt grunnlag.

Innspillskjema, planprogram

Innspillskjema, hovedutfordringer 

Frist for høringsinnspill er 30. juni 2019.

Innspill sendes til:

Vannregionmyndigheten for vannregion Glomma
Østfold fylkeskommune
Postboks 220
1702 Sarpsborg

e-post: postmottak@ostfoldfk.no

Oppdaterte lenker i planprogrammene som er på høring

Det er gjort noen sentrale oppdateringer av figur om framdriftsplan og notater som det er lenke til i planprogrammene. Disse oppdateringene ble gjort etter av vannregion Glomma sendte høringsdokumentene til politisk behandling, og oppdateringene har derfor ikke kommet med i planprogrammene som ligger til høring.

Dette gjelder tre steder i planprogrammene for vannregion Glomma og de norske delene av Västerhavet:

Framdriftsplan: Figur med oversikt over viktige milepæler

Det er en feil i beskrivelsen av oppfølging av godkjent vannforvaltningsplan: Etter "mindre strenge miljømål" står det "(varig unntak)". Ingen unntak er varige, alle skal revurderes hvert 6. år.

Riktig figur kan finnes her: http://www.vannportalen.no/plandokumenter/planperioden-2022---2027/ (Oversiktsversjon over viktige faser).

Gjelder: Glomma side 11, Västerhavet side 11.

Link til notat om nasjonale og internasjonale miljømål

I opprinnelig versjon av notatet om nasjonale og internasjonale miljømål var avsnittet om FNs bærekraftsmål falt ut. Oppdatert versjon av notatet ligger her:

http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/plandokumenter/2022--2027/maler/supplerende-info/veiledningsnotat---ku-vannforvaltningsplaner---endelig-190211.pdf

Gjelder: Glomma side 28, Västerhavet side 24. 

Link til veiledningsnotat om Strategisk konsekvensutredning

I opprinnelig versjon var det et kort notat om "forslag til hvordan jobbe med alternativer og konsekvenser" som beskrev et opplegg med to scenariekonferanser.

En omfattende jobb mellom KLD, KMD og Miljødirektoratet resulterte i et mer gjennomarbeidet "veiledningsnotat om Strategisk konsekvensutredning av oppdaterte vannforvaltningsplaner".

Ny versjon av notatet ligger her: http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/plandokumenter/2022--2027/maler/supplerende-info/veiledningsnotat---ku-vannforvaltningsplaner---endelig-190211.pdf

Gjelder: Glomma side 36, Västerhavet side 33. 

Planprogram som inkluderer oppdateringene:

Planprogram Glomma med oppdatering
Planprogram Västerhavet med oppdatering

 

Plandokumenter som er på høring kan du lese her:

Planprogram for vannforvaltningsplanen for de norske delene av vannregion Västerhavet 2022-2027

Hovedutfordringer for de norske delene av vannregion Västerhavet

Planprogram for vannforvaltningsplanen for vannregion Glomma 2022-2027

Hovedutfordringer for vannregion Glomma

 

Som underlag for hovedutfordringene i vannregion Glomma er det utarbeidet hovedutfordringer for vannområdene i vannregionen. Disse dokumentene er vedlegg til de regionale dokumentene som er på høring. Hovedutfordringene for vannområdene kan du lese her:

Vedlegg 1. Vannområde Enningdalsvassdraget

Vedlegg 2. Vannområde Haldenvassdraget

Vedlegg 3. Vannområde Glomma for sør for Øyeren

Vedlegg 4. Vannområde Morsa

Vedlegg 5. Vannområde Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA)

Vedlegg 6. Vannområde Indre Oslofjord Vest

Vedlegg 7. Vannområde Oslo

Vedlegg 8. Vannområde Øyeren

Vedlegg 9. Vannområde Leira-Nitelva

Vedlegg 10. Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma

Vedlegg 11. Vannområde Mjøsa

Vedlegg 12. Vannområde Glomma

Publisert: 29. mars 2019 Sist oppdatert: 08. januar 2020