gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannområdeplan for Aulivassdraget

Arbeidet med gjennomføring av tiltak for 2016 – 2021 er utfordrende, og det vil fortsatt være viktig med god samhandling og koordinering lokalt i vannområdet og regionalt mot sektormyndigheter. 

 Alt vann i Norge skal oppnå minst god kjemisk og økologisk tilstand

Alt vann i Norge skal oppnå minst god kjemisk og økologisk tilstand innen fastsatte frister definert etter felles sett av faglige kriterier gitt med bakgrunn i vannforskriften. I planperioden 2016 – 2021 er hovedfokus på kunnskapsbygging og tiltaksgjennomføring, samt å få en oversikt over kostnader av tiltak i forhold til miljønytten og å representere vannområdet i produksjonen av den regional planen.

Kunnskapsgrunnlaget

Kunnskapsgrunnlaget om påvirkning og omfang innen avløpssektoren er anerkjent som en svært viktig og kostnadskrevende samfunnsoppgave for å nå miljømålene. Landbruket som påvirker er drøftet grundig og næringen og myndigheten er omforent om ambisjonsnivå og tiltak for å skape et bedret vannmiljø.

Planperiode 

Samtidig med at tiltak for oppfølging av miljømålene for planperioden 2016 -2021 skal gjennomføres og virke, begynner arbeidet med neste planperiode 2021 -2027. Det forventes av vannområdene viderefører et aktivt forhold i dette arbeidet, - da det alltid vil være i vannområdene som vannet renner. Det er viktig å etablere en kontinuitet i vannområdene frem til vannforskiftens miljømål er oppnådd og at det samtidig opprettholdes og gjerne forsterkes, strukturer som gjør av vannforekomstene ikke settes i risiko.

Publisert: 13. februar 2018 Sist oppdatert: 06. januar 2020