gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Hovedutfordringer i vannområdet Horten - Larvik

Oppdatering av hovedutfordringer for vannområde Horten-Larvik  2022 – 2027.

Vi skal nå gjennomgå hvordan det står til med vannet, og justere planene for hvordan vi best tar vare på vannet vårt fremover. Oppdaterte planer og tiltaksprogram skal være gjeldende fra starten av 2022 til utgangen av 2027. Les mer om vannforvaltningen i Norge her.

 

Følgende hovedutfordringer bør ha økt fokus:

·       Forsøpling/plast i og langs vassdrag

·       Nye, fremmede arter (uønskede), eks. Stillehavsøsters, Kjempespringfrø

·       Problemområder/avfallsfyllinger/dumpeområder m.m.

·       Forurensede sedimenter og strømforholdt eks Stavern havn og Larvik havn

·       Klimaforhold (Flomrisiko, temperatur, tørke)

·       Tilfeldige uønskede hendelser med miljøskadelige utslipp spesielt mot naturvernområder og reservater

·       Kantvegetasjonen langs vann og vassdrags, betydning for habitatet og næringssaltavrenning

·       Miljøtiltak i småbåthavner og forbud mot å tømme båtseptikk i Oslofjorden

·       Kunnskapsinnhenting om hvilken effekt/ kost-nytte ulike tiltak har.

·       Økt overvåkning i kystvann- samordning med vannområder rundt Oslofjorden.

·       Habitatområder i gruntvannssonen eks Ålegrasenger

·       Habitatforbedring for potensielle elver/vassdrag for anadrom fisk

Publisert: 17. februar 2019 Sist oppdatert: 06. januar 2020