gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om Midtre Telemark vannområde

Vannområde Midtre Telemark utgjør de sentrale delene av Skiensvassdraget og nedbørfeltet dekker et areal på 4 235 km2.

9 kommuner er direkte involvert i vannområdet: Skien, Nome, Kviteseid, Tokke, Seljord, Hjartdal, Notodden, Sauherad og Bø. I tillegg berører nedbørsfeltet mindre deler av kommunene Drangedal, Tinn og Vinje.

Vannområdet dekker et vidt spekter av landskap; fra høyfjellsområder, vidstrakte skogsområder, både spredte og store sammenhengende jordbruksområder, til byer og en rekke tettsteder. Høyeste punkt er Gaustatoppen 1883m o.h. Laveste punkt er Skotfoss/Løveid 15m o.h. Vassdraget er gjennomregulert av kraftutbygging, med mange overføringstunneler, store vannmagasin og i alt 15 kraftstasjoner. Samtidig ligger tre områder med varig verna vassdrag innenfor vannområdet (Området mellom Seljordsvatnet og Flåvatn, Lifjellområdet og Kåla) som utgjør samlet et areal på 685 km2.

Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde dekker et areal på 385 km2. Et nettverk av våtmarksområder i lavereliggende deler av vassdraget er i sum av nasjonal betydning mht trekk og overvintring av vannfugl.

Telemarkskanalen med sine mange brygger og historiske sluseanlegg er både et kulturminne og en turistattraksjon av nasjonalt betydning. Det er varslet oppstart på fredning av sluseanleggene, og etableringen av Telemarkskanalen regionalpark er under arbeid.

Det er en rekke utfordringer knyttet til vassdragsforvaltning i vannområdet. Mange vassdrag er sterkt påvirket av kraftutbygging og reguleringer, og fokus på minstevannsføring, manøvreringsreglement og kompenserende tiltak er sentralt. Til tross for regulering og mange store magasin, er deler av vassdraget flomutsatt, både jordbruksområder og tettsteder/ forretningsområder. Det ligger en rekke uløste oppgaver både mht. sanering og oppgradering av gamle kommunale avløpsanlegg og i forhold til spredte avløp. De store sammenhengende jordbruksområdene ligger i hovedsak på marin leire, med erosjon og avrenning av næringssalter som utfordring. Deler av vassdraget har en gammel industrihistorie, og det ligger fremdeles utfordringer mht. opprydding i forhold til grunnforurensning og deponi. Tinnåa (Kloumannsjøen) er drikkevannskilde for Notodden og Norsjø tilsvarende for Skien og Ulefoss. Vassdraget har stor betydning og brukes aktivt innenfor et vidt spekter av friluftsliv, og det er også store næringsinteresser innenfor turisme/reiseliv i direkte tilknytning til vassdraget. Det drives aktivt fritidsfiske i store deler av vassdraget. Flere vann har bestander av storørret, og deler av vassdraget er lakseførende. Introduserte arter som ørekyte og gjedde skaper problemer.

Publisert: 20. juni 2016 Sist oppdatert: 06. januar 2020