gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Uheldig sedimentering etter vegutbygging

Overvåking av Lågen nedstrøms Kongsberg har dokumentert sedimentering fra E-134-utbyggingen. Dette er uheldig for vannmiljøet.

Det er i høst gjennomført en kartlegging av den rødlistede arten elvemusling på dypområder i Numedalslågen 2019 i regi av Norconsult. Bl.a. mangel på ørretyngel som vertfisk blir pekt på som årsak til manglende rekruttering av elvemusling, men også sedimentering. Vi fant elevemusling bare ovenfor Kongsberg, ikke nedenfor. Vi fikk imidlertid ikke undersøkt en kjent forekomst på dypt vann ved Labru p.g.a. for dårlig sikt.

 

Bilder over var representative for  bunnforholdene på strekningen Sellikdalen til Labru og kanskje sikkert som et resultat av anleggsaktiviteten i Sellikdalen og med bygging av E-134 for øvrig. Opp for Kongsberg var det ikke tilsvarende sedimentasjon.

Graving i Lågen i Sellikdalen ved Kongsberg i forbindelse med E134-utbygging.

Det ligger et lag med sand og silt over bunnen, noe som vil kunne kvele evt nedgravde muslinglarver i tillegg til at leveområder for ørret slammes til.

 En kan jo tro at naturlig sedimenttransport er såpass vanlig i Lågen at litt mer partikler som følge menneskelig aktivitet ikke vil gjøre noe fra eller til. Den naturlige sedimenttransporten skjer imidlertid hovedsakelig i flomsituasjoner, hvor da partiklene blir ført med strømmen nedover til roligere områder hvor det allerede er sandbunn. Når menneskelig aktivitet tilfører sedimenter på lavere vannføring, vil sedimenteringen skje hvor det er stein og grusbunn og tette til hulrom mellom steiner og hindre vanngjennomstrømming i bunnsubstratet. Dette ødelegger leveområder for bunnlevende insekter som mat for ørret. I tillegg blir ørretungenes skjul mellom steinene borte og gyteområdene ødelagt. Dette er uheldig for muslingene som må ha ørret som vertsfisk for larvene sine. Dette i tillegg til at muslingene kveles.

Substratstørrelsen bestemmes ofte av største strømhastighet. Normalt vil en skikkelig storflom fjerne sedimentene fra de områdene hvor det normalt er stein og grusbunn. Det er imidlertid på eksempler fra elver der tilføring av finsedimenter fører til varig skade fordi sedimentene klogger seg sammen til en sementaktig masse.

Økt sedimenttransport har også betydning for miljøtilstanden i sjøen. Den nylig utarbeidede Helhetlig plan for Oslofjorden peker på dette som en av årsakene til at økosystemet i fjorden er i ubalanse: https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1550/m1550.pdf

Publisert: 02. januar 2020 Sist oppdatert: 06. januar 2020