gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om vannområde Numedalslågen

Norges tredje lengste vassdrag

Vannområde Numedalslågen består av hele nedslagsfeltet til Numedalslågen og Goksjøvassdraget. Nedslagsfeltet er 365 km langt og strekker seg fra Hardangervidda og Eidfjord kommune i Hordaland i nordvest til havet ved Larvik by i Vestfold i syd. Nedslagsfeltet er på ca 5500 km2. 

Vannområdet omfatter 6 kjernekommuner med hele eller betydelige deler av sitt areal innenfor nedslagsfeltet. Disse er Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg, Larvik og Sandefjord. I tillegg er det 13 randkommuner som har mindre arealer i ytterkanten av nedslagsfeltet. Vannområdet ligger i hovedsak i Buskerud og Vestfold fylker, men berører også Hordaland og Telemark fylker. 

I nordvest er det Hardangervidda og høyfjell som dominerer. I dalene er det jordbruk og bebyggelse. Marin grense (høyeste havnivå etter siste istid) ligger ved Skollenborg. Løsmassene oppstrøms marin grense stammer i all hovedsak fra morener. På fjellene og åsene på begge sider av Lågen er det i hovedsak skog. Her er det lite bebyggelse og i all hovedsak naturlige belastninger til vann og vassdrag. Det er imidlertid noen hyttefelt som potensielt kan gi målbare belastninger i lokale vannforekomster. 

Nedenfor marin grense ved Skollenborg i Kongsberg er det marine avsetningene i dalbunnen. Dette gir gode vilkår for en jordbruksdrift som kan ha større påvirkning på Lågen og sidevassdragene i form av større fare for erosjon fra jordbruket i form av jordpartikler og næringssalter og ras fra elvekantene. Videre er det generelt dårligere egnede løsmasser for resipient- og rensekapasitet for spredt avløp. Goksjøvassdraget er et typisk jordbruksområde på marine leiravsetninger med i hovedsak spredt bebyggelse, spredt avløp og flere eutrofe innsjøer. Av urbane områder, er i første rekke Kongsberg by og deler av Larvik by som drenerer mot Lågen. Ca halvparten av de 53.500 menneskene som bor innenfor nedbørsfeltet, bor i Kongsberg kommune. Dette utgjør en betydelig påvirkningsfaktor.

Ønsker du å se kart over Numedalslågen og/ eller lurer på miljøstatus, påvirkning, risikovurdering eller tiltak så kan du gå inn på www.vann-nett.no/ . Her zoomer du inn på elva/ innsjøen/ bekken eller sjøområdet du ønsker informasjon om og klikker på den ved bruk av innsjøsymbolet på verkttøylinjen.

Publisert: 15. september 2016 Sist oppdatert: 06. januar 2020