gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om vannområde Siljan - Farris

Siljan - Farris nedslagsfelt strekker seg fra litt sør for Skrimfjella i nord til Larviksfjorden i sør.

Vassdraget løper gjennom en rekke større vann fra Mykle i nord til Farris i sør. Nedbørfeltet ligger i Kongsberg, Siljan og Larvik kommuner med Porsgrunn, og Skien som randkommuner med mindre arealer. Nedbørfeltet faller under det administrative området til fylkesmennene og fylkeskommunene i Buskerud, Telemark og Vestfold. Siljan-Farrisvassdraget har et nedslagsfelt på ca. 495 km2. Siljan kommune har sitt befolkningssenter innenfor kommunen. I tilknytning til dette ligger det også en del jordbruk. I Kongsberg kommune er det i første rekke noe hyttebebyggelse i nedbørfeltet. I Larvik og Porsgrunn kommuner er det noe spredt bebyggelse nær Farris. De fleste større vann med tilhørende utløpselver er berørt av regulering.

Den marine grense ligger ved Opdalen, der ifra og sørover preges løsmassene av tykk havavsetning, som favoriserer jordbruksdrift. Breelvavsetninger, elveavsetninger og flekkvis med marine strandavsetninger. Løsmasser i nord er tynn og tykk morene og flekker med torv og myr. Berggrunnen nord i nedbørfeltet har store områder av monzonitt, kvartsmonzitt og granitt. Fra Siljan sentrum til Farrisvannet preges berggrunnen av rombeporfyr og syenitt.

Vegetasjon nord i nedbørfeltet består av mye barskog. Lenger sør er det mer blandingsskog av løvskog og barskog i åsene, jordbruksområdene preger mer dalbunnen. Rundt Farrisvannet dominerer blandingsskogen. Årlig tilsig til hav fra nedbørfeltet er på 340,05 mill m3/år, som tilsvarer ca. 700 mm/år (NVE).

Publisert: 30. oktober 2017 Sist oppdatert: 06. januar 2020