gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om Skien-Grenlandsfjordene vannområde

Vannområde Skienselva med Grenlandsfjordene er geografisk avgrenset til nedslagsfeltet til nedre del av Telemarksvassdraget nedstrøms utløp Norsjø med fjordene ut til grensen Mølen – Såstein. Vannområdet omfatter således Porsgrunn (minus Farris), deler av Bamble (Herre-vassdraget), Skien (minus Norsjø), en liten bit av Nome og Larvik samt fjordene ut til Mølen-Såstein. Skienselva deler seg i Hjellevannet i to løp, Farelva mot Norsjø og Falkumelva mot Hoppestadelva og Bøelva. Området har et bredt spekter av miljøutfordringer og en befolkning på rundt 100.000. Vannområdet grenser mot Telemark midtre oppstrøms i nord og ytre Oslofjord nedstrøms i syd. Børsesjøvassdraget, som inngikk i første planperiode, munner ut Skiens/Porsgrunnselva.

Vannområde Skienselva med Grenlandsfjordene er geografisk avgrenset til nedslagsfeltet til nedre del av Telemarksvassdraget nedstrøms utløp Norsjø med fjordene ut til grensen Mølen – Såstein. Vannområdet omfatter således Porsgrunn (minus Farris), deler av Bamble (Herre-vassdraget), Skien (minus Norsjø), en liten bit av Nome og Larvik samt fjordene ut til Mølen-Såstein. Skienselva deler seg i Hjellevannet i to løp, Farelva mot Norsjø og Falkumelva mot Hoppestadelva og Bøelva. Området har et bredt spekter av miljøutfordringer og en befolkning på rundt 100.000. Vannområdet grenser mot Telemark midtre oppstrøms i nord og ytre Oslofjord nedstrøms i syd. Børsesjøvassdraget, som inngikk i første planperiode, munner ut Skiens/Porsgrunnselva.

Miljøtilstanden

Fjordområdene er i stor grad preget av forurensning fra tidligere industriutslipp, og sjøbunnen er sterkt forurenset av dioksiner og tungmetaller. På tross av store rensetiltak fra industrien og nedlegging av industribedrifter, viser overvåking av sjøbunnen, fisk og skalldyr at forurensningsnivåene er for høye. Sedimentene i fjorden inneholder høye konsentrasjoner av kvikksølv, dioksin og andre klororganiske forbindelser. Som en følge av dette er det innført kostråd i fjordene helt ut til Såstein/Mølen. Nesten alle innsjøene, bortsett fra Børsesjø, er gamle kraftverksdammer. Disse er sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF). Dette skyldes bl.a. påvirkninger som endring av vannføringen, vandringshinder for fisk, endring av artssammensetning, utvasking av strandsone og stor reguleringshøyde i enkelte dammer. Fjellvannet og Økter er hovedmagasinene for kraftproduksjonen.

Børsesjø er en svært næringsrik, leirpåvirket innsjø, som var med i den første planfasen. Miljøtilstanden er svært dårlig og er påvirket av avrenning fra omkringliggende jordbruksproduksjon og avrenning fra spredte avløp.

Skienselva er den største elven i vannområdet, men også Falkumelva og Farelva er betydningsfulle elver. Mindre elver og bekker som drenerer til samme vannforekomst er slått sammen til ett bekkefelt. Flere av disse bekkene er viktige gyteområder for laks og sjøørret. En del bekkestrekninger er i risiko da det ikke er minstevannføring der, som følge av vannkraftutbygging. Bekker i nærheten av tettbebygde strøk, landbruksarealer og i leirområder er stort sett i risiko på grunn av forurensning fra næringsstoffer og/eller partikler.

 

 

Publisert: 05. desember 2018 Sist oppdatert: 06. januar 2020