gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vassregionutvalet 3-4.10.2017

Møte i Sogn og Fjordane vassregionutval var utvida til 2 temadagar med fleire inviterte føredragshaldarar samt gruppedrøftingar. Arrangementet samla ca 60 deltakarar. Programmet og føredraga ligg nedanfor. Der var også gruppedrøftingar om landbruk, mindre avløp og organisering, sjå lengst ned på sida.

Føredrag, dag 1:

 

Torunn Hønsi,
Vestlandsforskning:

Førebygging av toksiske
effektar av klimaendringar
på Vestlandet

 

Harald Nordås,
Mattilsynet:

Miljøgifter i Sognefjorden / Sogn og Fjordane
– kosthaldsråd for fisk
og skaldyr  

  Gunn Helen Henne,
Fylkesmannen i
Sogn og Fjordane:

Korleis få betre oversikt
over dei lokale kjeldene til miljøgifter?

 

Ulrich Pulg,
Uni Research:

Korleis sikre vassdraga
mot flaum samstundes
som vi betrar miljøtilstanden
?

 

Tiltakshandboka

 

Olaf Gjerdrem,
Aksjon Jærvassdragene:

Frivillige tiltak i landbruket - korleis bøndene har organisert seg på Jæren

 

Arnold Hoddevik,
Fylkesmannen i
Møre og Romsdal:

Virkemiddel og samarbeid i landbruket i Møre og Romsdal - Tidleg spreiing av husdyrgjødsel, felles «gjødselbank»

 

 

Ingrid Hjorth, Nordre Fosen vannområde:

Tiltaksplan for spreidde avløp - plan og prosess i Nordre Fosen vassområde.

 

Sveinung Klyve,
Hordaland fylkeskommune:

Prosjekt avløp og landbruk i Hordaland

Føredrag, dag 2:

Merete Farstad, 
Sogn og Fjordane
fylkeskommune:

Introduksjon til arbeidet
etter vassforskrifta.
Oppfølging av regional plan for vassforvaltning

 

Torbjørn Hasund,
Sogn og Fjordane
fylkeskommune:

Korleis forankre Regional
plan for vassforvaltning
inn i det kommunale plansystemet?

 

Merete Farstad, 
Sogn og Fjordane
fylkeskommune:

Korleis forankre Regional
plan for vassforvaltning
inn i det kommunale plansystemet?

Grete Mollan Breisnes,
Mattilsynet:

Korleis verne om
nedslagsfeltet til drikkevass-
kjeldene -
forankring i
kommunale planer.
Revidert drikkevass-
forskrift – kva er peika
på for kommunane?

 

Anne Stoltenberg, Miljødirektoratet:

Korleis handtere nye inngrep og ny aktivitet knytt til vassførekomstane jf. § 12 i vassforskrifta.

 

Nils Erling Yndesdal,
Fylkesmannen i
Sogn og Fjordane:

Nye inngrep - bruk av §12 i vassforskrifta.

Staffan Hjohlman,
Sogn og Fjordane fylkeskommune

Arbeidet i vassområda: overvaking, 
problemkartlegging, 
temagrupper

Merete Farstad, 
Sogn og Fjordane
fylkeskommune:

Regional framdriftsplan for 2017 og 2018 - Revidering av planprogram og vesentlege vassforvaltningsspørsmål

Nils Erling Yndesdal,
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane:

Status og plan for tiltak

 

Jørn Weidemann,
Mattilsynet,
(tilsendt innspel):

Status og plan for tiltak

Nils Erling Yndesdal,
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane:

Vassførekomstar i Sogn og Fjordane: Kunnskap og overvaking

 

Dag Rosland, Miljødirektoratet:

Vann-nett i revidert utgåve

Gruppearbeid, dag 1:

Landbruk, gruppe 1         Avløp, gruppe 1          Organisering, gruppe 1
Landbruk, gruppe 2         Avløp, gruppe 2          Organisering, gruppe 2
Landbruk, gruppe 3         Avløp, gruppe 3

 

Publisert: 10. oktober 2017 Sist oppdatert: 03. januar 2020