gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høyringskonferanse 2019

Torsdag 23. mai var det ein høyringskonferanse i Førde i samband med oppdatering av vassforvaltningsplanen for perioden 2022-2027.

Deltakarar på høyringskonferansen 2019. Fotograf: Staffan Hjohlman

Konferansen la vekt på planprogrammet og hovudutfordringane for vassregionen.

Sektorstyresmaktar presenterte påverknadar, hovudutfordringar og trendar i sin sektor fram mot 2027, og svara på spørsmål i paneldebatten.

Planprogrammet og hovudutfordringane er ute på høyring fram til 30. juni. Du finn høyringsdokumenta her.

Program

Deltakarliste

Presentasjonar:

Revidering av vassforvaltingsplanen: Heilskapleg vern og berekraftig bruk av vatnet vårt, Sogn og Fjordane fylkeskommune v/ Anders Ryssdal og Merete Farstad

Hovudutfordringar og trendar i vassregionen og vassområda - kva er dei?, Sogn og Fjordane fylkeskommune v/ Merete Farstad

Påverknad frå avløp og landbruk, vassområda v/ Staffan Hjohlman og Christian E. Pettersen

Ureining, fisk og framande artar, Fylkesmannen v/ John Anton Gladsø

Påverknad av lakselus på laks og sjøaure, Mattilsynet v/ Christine Pettersen

Rømt oppdrettsfisk - påverknad på laksebestandane, Fiskeridirektoratet v/ Olav Moberg

Kva skal til for å auke bestandane av laks og sjøaure i Sogn og Fjordane, v/ John Anton Gladsø for Miljødirektoratet

Fysisk og kjemisk påverknad frå veg, Statens Vegvesen v/ Regine Benz og Eli Mundhjeld Tidlegare presentasjon om tiltak v/ Regine Benz

Påverknad frå vasskraft på biologisk mangfald og utvikling framover, Norges vassdrags- og energidirektorat v/ Jan Sørensen

Sjøtransport, Kystverket v/ Turid Susort Jansen

Publisert: 27. mai 2019 Sist oppdatert: 03. januar 2020