gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høyringssvar til Klima- og miljødepartementet

Indre Sogn vassområdeutval har levert høyringssvar i samband med høyringa av forslag til endringar i vassforskrifta og naturmangfaldlova.

I høyringssvaret har vassområdeutvalet m.a. skrive at dei ønskjer å behalde dagens organisering med vassregionutval og vassområdeutval, og at forankring i plan- og bygningslova er viktig for å sikre forpliktande deltaking frå alle relevante styresmakter. De kan lese høyringssvaret i sin heilhet ved å trykke på lenka nedanfor.

Dei statlege etatane som er representert i vassområdeutvalet deltek ikkje i dette høyringssvaret, men kjem i staden med eigne fråsegn.

Publisert: 07. desember 2017 Sist oppdatert: 13. desember 2019