gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Fagrapportar

Tittel Oppdragsgjevar Oppdragstakar   År Merknad
Kartlegging av private avløpsrenseanlegg i ulike kommuner i Sogn og Fjordane fylke Fylkesmannen i Vestland og Sogn og Fjordane fylkeskommune (inkludert vassområda Nordfjord, Sunnfjord, Indre Sogn og Ytre Sogn) NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi  2019  

Miljøovervaking av innsjøer i Sogn og Fjordane fylke, 2018

Vedlegg, artslister planteplankton, SF 2018.pdf

Sogn og Fjordane fylkeskommune / vassområda Nordfjord, Sunnfjord, Indre Sogn og Ytre Sogn Faun Naturforvaltning AS 2019  
Biologiske granskingar i elvar i Sogn og Fjordane 2017 Sogn og Fjordane fylkeskommune / vassområda Nordfjord, Sunnfjord, Indre Sogn og Ytre Sogn, Rådgivende Biologer AS 2018  
Synfaring av eit utval elvemuslingbestandar i juni 2016 - og oppsummert kunnskapsstatus for elvemusling i Sogn og Fjordane Vassområda Nordfjord og Sunnfjord  Rådgivende Biologer AS 2017  
Økologisk tilstandsklassifisering i Sogn og Fjordane 2014  Fylkesmannen i Sogn og Fjordane NIVA 2015  
Problemkartlegging og tiltaksanalyse for utvalde vassførekomstar
Delrapporter_Gloppen_1_4.pdf
Delrapporter_Eid_5_8.pdf
Delrapporter_Jølster_9_13.pdf
Delrapporter_Stryn_14_18.pdf
Delrapp_Bremanger_Selje_Vågsøy_19_20_23.pdf
Delrapporter_Hornindal_21_22.pdf
Nordfjord vassområde Asplan Viak 2015 Analyse av tilførsel frå landbruk og avløp.
 

Marinbiologisk problemkartlegging i Nordgulen 2013 - Strandsoneundersøkelse

Marinbiologisk problemkartlegging, Nordgulen 2014 - Sedimenter og bunnfauna

 Nordfjord vassområde Det Norske Veritas  2014  
Marinbiologisk problemkartlegging i vassområdet Nordfjord i 2013 Nordfjord vassområde Uni Miljø 2014 Botndyr og miljøgift i botnsediment og algar i fjøra. Gloppefjorden, Eidsfjorden, Ulvesundet og Selje.
Vassdragsovervåking i Nordfjord vannområde 2013.
Begroingsalger og næringsstoffer

Vedlegg
Nordfjord vassområde LIMNO-CONSULT 2013 Prøver av begroingsalgar i september 2013 på 31 stadar i elvar i Nordfjord vassområde
Vassanalysar i Nordfjord 2013 Nordfjord vassområde VestfoldLAB AS 2013 Resulat av vassprøver frå 23 elvar og innsjøar i Nordfjord vassområde, ved 3-4 tidspunkt i 2013
Vurdering av kulverter og gyte- og oppvekstforhold i utvalgte bekker og sidevassdrag i Sogn og Fjordane 2012 Statens Vegvesen Region Vest LFI, Uni Miljø 2012  
Vandringsmuligheter for laksefisk ved vegkulverter og potensiale for forurensning av innsjøer i Sogn og Fjordane 2012 Statens Vegvesen Region Vest NIVA 2012   
Status for bestander av elvemusling i Sogn og Fjordane 2010 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rådgivende Biologer AS 2012  
Registrering av fysiske inngrep i mindre vassdrag i Sogn og Fjordane sommeren 1999 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane LFI, UiB 2000   
Publisert: 23. oktober 2018 Sist oppdatert: 13. desember 2019