gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Referat frå møte i styringsgruppa 2017-2021

I styringsgruppa sit politisk valde representant frå fylkeskommunen, Tinn, Vinje og Notodden kommunar. 

Arbeidsgruppa førbur sakene til styringsgruppa, og deltek på alle møta i styringsgruppa. Prosjektleiar i vassområdet er sekretær.

Det blir halde omlag to møte årleg i styringsgruppa. Nedanfor blir møteinnkallingar og møtereferat for perioden 2017-2021 lagt.

Saksutgreiingar, rekneskap og budsjett som er handsama i møtet ligg under møtereferatet. Andre vedlegg til sakene, t.d. årsrapport, overvakingsplaner, høyringssvar ligg under respektive menypunkt.  

2018:

Innkalling styringsgruppemøte 06.03.2018

Møteprotokoll styringsguppemøtet 06.03.2018

Vedlegg: Godkjent rekneskap 2017 Godkjent budsjett 2018

 

2017:

Innkalling styringsgruppemøte 03.11.2017.pdf 

Møteprotokoll styr.gr.møte 03.11.2017.pdf 

Vedlegg: Høyring av Hovudplan vann og avløp Tinn kommune - Høyringsfråsegn Aust-Telemark vassområde 12.09.2017.pdf 

horingsnotat---forslag-til-endringer-i-vannforskriften-og-naturmangfoldloven.pdf

Pressemelding frå vassregionane 19.10.2017.pdf

Saksutgreiing til styringsgr. 03.11 2017.pdf

 

Innkalling styringsgruppemøte 28.03.2017.pdf Møtet er flytta til 05.05.2017

Møteprotokoll styr.gr.møte 05.05.2017.pdf 

Vedlegg: Rekneskap 2016.pdf  Budsjett 2017.pdf 

 

 

 

 

Publisert: 17. mars 2017 Sist oppdatert: 17. mars 2017