gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannområde Eikeren

Eikeren vannområde tilhører kommunene Hof, Kongsberg, Holmestrand, Re, Drammen, Flesberg, Nedre Eiker og Øvre Eiker fordelt på fylkene Buskerud og Vestfold. Nedbørfeltet har et areal på 532 km2.

Vassdraget renner fra sør til nord og starter i skogsområdet sør for Bergsvannet i Vassås i Re kommune. Vannet renner så igjennom en rekke mindreinnsjøer før det ender ut i Hilllestadvannet i jordbruksbygdene Hof og Holmestrand. På veien kommer det inn et stort sidevassdrag, Lianelva som drenerer større skogsområder. Til Hillestadvannet renner det inn ytterlige to mindre elver fra tyngre jordbruksområder, Hillestadelva og Løkenbekken. Fra Hillestadvannet renner vannet igjennom innsjøene Haugestadvannet, Vikevannet og Bergsvannet ved Eidsfoss før det ender ut i hovedinnsjøen Eikeren. I Haugestadvannet kommer det inn en svært forurenset sidebekk kalt Storgrava. Selve innsjøen Eikeren er omkranset av større skogområder både i vest og øst. Innsjøen ble for ca. 5000 år siden avsnørt fra havet. Til tross for at Eikeren har vært en saltvannsfjord, er den i dag en næringsfattig ferskvannssjø med fullsirkulasjon to ganger i året. Vannet renner videre inn i jordbruksområder ved Fiskumvannet. Tilløpsbekker til Fiskumvannet er Fiskumelva, Delerelva og Dørja. Deler av Fiskumvannet er vernet som naturreservat, og kan by på et rikt fugleliv med varmekjær kantvegetasjon og våtmarksområde. Området kom i 2013 inn på RAMSAR-lista og har internasjonal betydning for hekkende våtmarksfugler og trekkende fugl.

Eikeren ender ut i Drammenselva via Vestfosselva, som er regulert og som også renner igjennom jordbruksområder og deretter sentrumsområder i Hokksund.

For innsjøene oppstrøms Eikeren i Vestfold og i selve Eikeren har det blitt gjennomført overvåking av vannkvaliteten i en årrekke. For vannforekomstene i Buskerud er datagrunnlaget mangelfullt.

Innsjøene Eikeren, Junger og Bergsvannet i Vassås er per i dag de innsjøene som har god miljøtilstand i vannområdet Eikeren. Elver og bekker som ligger i skogsområder er også antatt å ha god miljøtilstand. Her kan det forekomme stedvis påvirkning av miljøtilstanden fra skogsdrift og sur nedbør. Elvene Dørja og Fiskumelva kan være påvirket av tungmetaller fra gammel gruvedrift, påvirkningsgraden fra gruvedrift er ukjent per i dag. Miljøtilstand moderat eller dårligere er i vannområdet i hovedsak tilknyttet befolka områder. De fleste vannforekomster i Eikerenvassdraget i dag har antatt moderat eller dårligere tilstand. Miljøtilstanden moderat eller dårligere kan skyldes kraftregulering, forurensning fra spredte og kommunale avløp, landbruk, utslipp fra industri, biologisk påvirkning (fremmede arter), transport og infrastruktur.

Det er mange brukerinteresser i vannområdet. Innsjøen Eikeren forsyner i dag 65% av Vestfolds innbyggere med drikkevann, samt deler av Øvre Eiker kommune i Buskerud. Et viktig fokus for vannområdet er å opprettholde god vannkvalitet i drikkevannskilden Eikeren.

 

 

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 09. august 2016