gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Prosjektplan for vannområde Horten-Larvik

Prosjektplanen for Horten-Larvik 2016-2021

Prosjektplan for perioden 2016-2021: 2016 Prosjektplan Horten-Larvik.pdf

Arbeidet med gjennomføring av tiltak for 2016 - 2021 blir utfordrende, og det vil fortsatt være viktig med god samhandling og koordinering lokalt i vannområdet og regionalt mot sektormyndigheter.

Alt vann i Norge skal oppnå minst god kjemisk og økologisk tilstand innen fastsatte frister definert etter felles sett av faglige kriterier gitt med bakgrunn i vannforskriften.

I planperioden for 2016 – 2021 har hovedfokus vært på kunnskapsbygging og kartlegging av vesentlige spørsmål, utarbeidelse av lokal tiltaksanalyse og å få en oversikt over kostnader av tiltak i forhold til miljønytte og å representere vannområdet i produksjonen av den regional planen. I vannområde Horten Larvik har man lykkes godt innen flere tematiske områder.  

Påvirkninger

Kunnskapsgrunnlaget om påvirkning og omfang innen avløpssektoren er anerkjent som en svært viktig og kostnadskrevende samfunnsoppgave for å nå miljømålene.

Landbruket som påvirker er drøftet grundig og næringen og myndigheten er omforent om ambisjonsnivå og tiltak for å skape et bedret vannmiljø.     

Kunnskapsgrunnlaget om fremmede artes påvirkninger av økosystem i sammenheng med klimaendringer har økt. Dette gjelder særlig risiko for spredning av lakseparasitten G.salaris fra vannområdene Drammenselva, Lierelva, vestre Breiangen (Sandevassdraget) til vannområde Horten – Larvik og videre til det nasjonale laksevassdraget i vannområde Numedalslågen, og videre mot Telemark. Elver infisert med G. salaris når ikke god økologisk tilstand etter vannforskriften.

Kartlegging av invasjon av stillehavsøsters som pilotprosjekt i Vestfold fylkeskommune i samarbeid med Havforskningsinstituttet viser et bestandsanslag etter kartlegging av utvalgte områder i kommunene Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Sandefjord og Larvik på 4 235 200 skjell og med et potensiale på 136 millioner skjell.  Stillehavsøsters er en påvirker etter vannforskriften i forhold til økologisk tilstand, men kan også ha et potensiale som råstoff til næring i” det grønne skiftet”.  Statens forvaltningsråd blir tilkjennegitt våren 2016.

Samtidig med at tiltak for oppfølging av miljømålene for planperioden 2016 -2021 skal gjennomføres og virke, begynner arbeidet med neste planperiode 2021 -2027.  Det forventes av vannområdene viderefører et aktivt forhold i dette arbeidet, - da det alltid vil være i vannområdene som vannet renner. 

Det er viktig å etablere en kontinuitet i vannområdene frem til vannforskiftens miljømål er oppnådd og at det samtidig opprettholdes og gjerne forsterkes, strukturer som gjør av vannforekomstene ikke settes i risiko.  

Justeringer av vannområder kan drøftes gjennom prosessen knyttet til planprogram ved inngangen til hver planperiode. Eventuelle endringer i vannområdene kan da tidligst skje for planperioden 2021 -2017.

Styringsgruppa i vannområde Horten – Larvik må velge innretning på hvordan de legger opp det videre arbeidet i vannområde i løpet av 2016.

 

  

Publisert: 24. november 2014 av lise.sorensen@miljodir.no Sist oppdatert: 23. februar 2016