gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Verksted Numedalslågen - oppfølging av forvaltningsplanen for Numedalslågen inkl. Goksjøvassdraget

Den Grønne Dalen inviterte til arbeidsverksted 31. januar for vannområde Numedalslågen med formål å ta forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet fra "ord til handling".

Verkstedet var møteplass for politikere og fagpersoner fra de ti kommunene i vannområde Numedalslågen, reprentanter fra Buskerud og Vestfold fylkeskommune og øvrige sektormyndigheter som NVE og Mattilsynet. Det var stor enighet om å samarbeide mer på tvers av politiske, faglige og geografiske grenser for et renere vassdrag.

Vannområde Numedalslågen inngår i planperiode 1 og kommunene, sektormyndighetene og  fylkeskommunene er forpliktet til å følge opp planen i sin planlegging og praksis, slik at målet om godt  vannmiljø nås.

I tråd med dette, var det oppfølging av forvaltningsplanen og tiltaksdelen for Numedalslågen, inkludert Goksjøvassdraget, som sto på dagsordenen under verkstedet i Kongsberg. Det ble åpnet med korte innledninger om bakgrunn og status for vassdragene. Den dårligste vannkvaliteten finner vi i de nedre delene av vassdraget. Det er tiltak med høyest mulig samfunnsnytte og som koster minst som skal prioriteres.
Fellesfoto,møte 31111 Vannforvaltning Numedalslågen, Kongsberg
  Møtedeltakere Verksted Numedalslågen, Kongsberg
Foto: Eva Almhjell/ Vestfold fylkeskommune
 

 

Goksjøvassdraget – samarbeid med Grønn Dal
De tre kommunene som ligger utenfor samarbeidet Den Grønne Dalen og som sokner til Goksjøvassdraget (Andebu, Stokke, Sandefjord) ble under verkstedet enige om å videreføre drøftinger med det interkommunale samarbeidet Den Grønn Dalen for å bidra til godt vannmiljø i Goksjøvassdraget og Numedalslågen i framtiden.

Prinsipper for felles forvaltning i nedslagsfeltet
I tråd med vannforskriftens intensjoner ble det tydelig for alle at arbeid med vannet fordret evne til å se bort fra administrative grenser og at det var viktig å drøfte gode felles prinsipp for gjennomføring i nedslagsfeltet som helhet, herunder tiltak i landbruket, prinsipper for avløp og spredt bebyggelse, plan og byggesak og biotoptiltak hydromorfologi.

Forurenser betaler?
Grunnprinsippet om at forurenser betaler ble diskutert - og nyansert. Det beste ville være om man kom fram til en felles forståelse av et trepartsamarbeid mellom forurenser, kommunen og staten hva gjelder kostnader for tiltak som er påkrevd for å nå målet om renere vassdrag.

Dagen viser at prosess er viktig!
Slik oppsummerte ordfører Steinar Berthelsen (AP) fra Rollag kommune dagen. Prosessleder Egil Hjertaker fra Hjertaker kompetanse as var vel forberedt, og ansporet gruppene til å være konkrete og samarbeide konstruktivt om løsninger til beste for et renere vassdrag. Og prosess er viktig! Det fins ikke noe alternativ til samarbeid for å nå målet.

 

 

Gruppearbeid poltisk verksted
  Gruppearbeid - politisk verksted
Foto: Eva Almhjell, Vestfold fylkeskommune
 

Verkstedet var arrangert av det interkommunale samarbeidet Den Grønne Dalen (6 kommuner langs Numedalslågen) i samarbeid med vannregion - og planmyndigheten – Buskerud Fylkeskommune og Vestfold Fylkeskommune.

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 15. september 2016